12 හැවිරිදි දැරියගේ කනේ කුහුඹු ගුලක්..

Loading...

වෙළඳසැලක විකුණන්න තිබූ තනපට අස්සෙන් අමුතු ජෙලි පැකට් දෙකක් මතුවෙයි – විඩියෝ
මහ රෑ ඇවිත් වියපත් මවකගේ බෙල්ල කපා මරා දමලා

12 Year old girl in India has an ant nest inside her ear12 yeúßÈ oeßhf.a lfka l=yqUq .=,la”
l=yqUqjka oyilg jeä m%udKhla bj;a lr,d” ùäfhda

bkaÈhdfõ .=crdÜ m%dka;fha 12 yeúßÈ oeßhlf.a tla lkl isá úYd, m%udKfha l=yqUqjka oyilg jeä ixLHdjla bj;alr ;sfnkjd’

miq.sh wf.daia;= udifha fuu oeßhf.a lfka we;sjq fõokdjla ms<sn| ffjoHjreka l, fidhd ne,Sfï§hs l=yqUqjka yuqù we;af;a’

Loading…

Èklg l=yqUqjka oyhlg jeä m%udKhla lk ;=, fukau wjg ksrka;rfhka .ejiqkq nj wod< oeßhf.a fouõmshka m%ldYlr ;sfnkjd’

fouõmshka mdrïmßl ffjoH l%u Wmfhda.S lr .ksñka wehf.a lfka fõokdjg m%;sldr lsÍfuka miq iqjhla fkd,eîu yuqfõ frday,lg f.dia we;ehs o i|yka’

fïjk úg lfka isá l=yqUqjka oyilg jeä ixLHdjla id¾:lj bj;alr ;sfnkjd’

lk ;=, isá l=yqUqjka tys jdiia:dkhla o ks¾udKh lr ;sî we;s njhs úfoia mqj;a fiajdj, oelafjkafka’


.Loading…


(1215)

වෙළඳසැලක විකුණන්න තිබූ තනපට අස්සෙන් අමුතු ජෙලි පැකට් දෙකක් මතුවෙයි – විඩියෝ
මහ රෑ ඇවිත් වියපත් මවකගේ බෙල්ල කපා මරා දමලා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න