පාරෙන් පිට පැන්න වෑන් රථයට යටවී 17 හැවිරිදි තරු‚යක මරුට – ඡායාරූප

Loading...

කිලෝ 50ක් බර මිනිසුන් පවා කෑලි වලට කන මාළුවෙක් හමුවෙයි – වීඩියෝ
නැවුම් පෙම ගැන නදීෂා කියන කතාව

01 (1)mdfrka msg mekak jEka r:hg hgù 17 yeúßÈ ;re‚hl ureg PdhdrEm
l;r.u isg ;sia‌iuydrduh ola‌jd Odjkh fjñka ;snQ fvd,amska j¾.fha jEka r:hlg hgù ody;a yeúßÈ ;re‚hl Bfha ^15 jeksod& fmrjrefõ muK ñhf.dia‌ ;sfí’ fuf,i ñhf.dia‌ we;af;a ;sia‌iuydrdu cQ,am,a,u mÈxÑj isá l=reúgf.a chka;s ufyaIsld kue;s ;re‚hhs’

Loading…

ksji bÈßmsg§ fõ.fhka meñ‚ jEka r:h ud¾.fhka bj;g mek ;re‚h ymamd oud we;ehs fmd,sish mejeiSh’ ñh.sh ;re‚h ksji bÈßmsg jq lvhlg meñfKñka isáh§ wk;=rg ,laj ;sfnk w;r jEka r:h ud¾.fhka bj;g mek fndala‌l=jla‌o lvdf.k f.dia‌ we;’

fmdf<dkakrej fijKmsáh isg jkaokdfõ meñ‚ msßila‌ jEka r:fha isg we;’ tys isá <uqka 03 fofkl= yd ldka;djka 02fkl=g wk;=frka iq¿ ;=jd, isÿù we;’ Tjqka ;sia‌iuydrdu uQ,sl frday,g we;=<;a lr we;s w;r ;sia‌iuydrdu fmd,sish fï ms<sn| jeäÿr mÍla‍IK isÿlrf.k hhs’

04 (1) 03 (1)

02 (1)

01 (1)

Loading…


(486)

කිලෝ 50ක් බර මිනිසුන් පවා කෑලි වලට කන මාළුවෙක් හමුවෙයි – වීඩියෝ
නැවුම් පෙම ගැන නදීෂා කියන කතාව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න