Monthly Archives: July 2016

රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා

man-sets-patient-on-fire-inside-hospitafrday,a jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=g .sks;enQ yeá leurdjl igyka fj,d
frday,l jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=f.a we.g bkaOk oud .sks ;shk wdldrh oelafjk úäfhdajla cd;Hka;r udOH jd¾;d lr ;sfnkjd’ (more…)

(1272)

බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍

ñka i;s lsysmhlg fmr m‍%Odk fmf<a nexl=jl fmïj;=ka hqj<lf.a wkshï weiqrl ùäfhdajla ksid iudc udOH le<UqKd’

miqj jd¾;dù ;snqfka tu isoaêh ksid wod< ldka;dj fiajd ia:dkfhka fkrmkq ,enQ nj;a fofokdf.au mjq,a Ôú; wjq,a jQ nj;ah’f*daka frmhd¾ u,a,S ksid fï ùäfhda wka;¾cd,fha me;sreK njgo f;dr;=re jd¾;dù ;snqKd’

(more…)

(4904)

වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?

astrology-predictionsjir 12lg miq t<fnk wf.daia;= 11 .=re udrej Tng fldfyduo @
.=re .%yhd Y=Nhka w;r m%Odkshd h’ .=ref.a oDIaáh Bg;a jvd m%n, h’ wxYl 144 – fyda ;%sfldaK oDIaáh – fyda w¾O ;%sfldaK oDIaáh – úiska iEu fohla u m%j¾Okh lrkq ,nhs’ uqo,a nexl= .=re ckudOH m%ldYk iy l%Svd iskud hkdÈ lafIa;% .=ref.a úIh m:hg yiqfõ’

(more…)

(1621)

මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී

fudrgqj úYajúoHd,fha bxðfkare mSGfha m<uq jif¾ wOHdmkh ,nñka isá YsIHhl= ish fkajdisldrfha§ fmf¾od ^11 jeksod& iji l;=rlska f., m%foaYhg wekf.k ishÈú ydks lrf.k we;’

(more…)

(715)

කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ

nKavdr.u – l¿;r ud¾.fha” fudrka;=vqj” f.dak¥j m%foaYfha§ miq.sh Èfkl rd;%S 7 g muK ud¾.h udreùu i|yd /§ isá jhi wjqreÿ 76 úY%dñl .=rejßhla” jEka r:hl .efgk whqre tu jEka r:fha iú lr ;snQ leurdfõ igykaj ;snqKd’

(more…)

(1044)

හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ

l;r.u lsßfjfyr wi, báfld<hla u; udi 14 la jhie;s orejka ;sfokd iy wfkla orejka fofokd ;ndf.k jkaokdfõ meñfKk ne;su;=kaf.ka orejka Ôj;a lrùu i|yd foudmsh hqj<la iyh m;k whqre fï Èkj, oelsh yelsh’

(more…)

(969)

තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්

Dog-men;sßika ys;la ;sfhk ñksfyla n,af,lag lrmq wka;su my;a jevla
i;a;=kag ;sßikakq jf.a i,lk ñksiaiq jf.a wysxil i;a;= urka lkak yok ñksiaiq .ek fï Èkj, ks;ru mqj;a wmg wefikjd’ (more…)

(1147)

කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා

katharagamal;r.u .sh mqoa.,fhl=f.a ll=, ue‚la‌ .fÕa§ lsUqf,la‌ ld,d
reyqKq l;r.u foajd,fha meje;afjk wei< ux.,Hh i|yd odkhla‌ §ug meñK isá lvj; ueÈß.sßh m%foaYfha whl= 04 od rd;%s 7 g muK ue‚la‌ .fÕa 03 jeks md<u wi,§ oejeka; lsUq,l=g yiqùfuka Tyqf.a ll=,l fldgila‌ wysñúh’ (more…)

(500)

සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි

ÿ¾,N .Kfha jki;=ka ovhï l< njg fpdaokd t,a, jQ idoa Yrd*a kue;s mqoa.,hd wo ^03& fmrjrefõ kS;s{jrfhl= iu. meñK mkaú, fmd,Sishg Ndr ù ;sfnkjd’

(more…)

(398)

රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය

Baby_foundremsh,a úiafia nE.a tll wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla odf.k .sh ;reKsh
wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla remsh,a úiafia áhq,sma nE.a tll oudf.k /f.k hñka isá ;reK ldka;djla rd., fmd,sish úiska nDla ihsâ fmd,sia uqrfmdf<a§ Bfha ^30od& w;awvx.=jg f.k we;’ (more…)

(788)

අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව

fï iir ÿl f;areï f.k mejÈ Èúhg we;=,;a jqKq fufy‚ka jykafia flfkla .ek fï ojiaj, wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd’ ta fufykska jykafiaf.a mejÈ ku wdY%ujdiS Nslal=kS fÄud’

(more…)

(1021)