සිහිනයක් නිසා සිදු වු නොගැලපෙන විවාහය – වීඩියෝ

Loading...

කට හැදූ විස්මිත සැත්කම – ඡායාරුප
ග්‍රීස්ම සෘතුව සමරණ නිරුවත් පාපැදි සවාරිය – ඡායාරුප

marrageisyskhla ksid isÿ jq fkd.e,fmk újdyh – ùäfhda

9 yeúßÈ mdi,a orefjl= 62 yeúßÈ ldka;djl iu. újdy jQ nj Tn weiqfjd;a Tn mqÿu fjú’

 

Loading…

fuu wreu mqÿu mqj; ol=Kq wm%sldfjka jd¾;d jk w;r’ úfoia udOH jd¾;dj,g wkqj” Saneie Masilela kue;s tu 9 yeúßÈ orejd ÿgq isyskhla fya;=fjka fuu újdyh isÿj we;’

orejd” wod< 62 yeúßÈ ldka;dj iu. újdy úh hq;= njg isyskhla oel we;s w;r ta wkqj fuu újdyh isÿj ;sfí’

fuu újdy W;aijhg 62 yeúßÈ ldka;djf.a 66 yeúßÈ iajdñ mqreIhd o iyNd.s úh

Loading…


(3071)

කට හැදූ විස්මිත සැත්කම – ඡායාරුප
ග්‍රීස්ම සෘතුව සමරණ නිරුවත් පාපැදි සවාරිය – ඡායාරුප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න