අනියම් ඇසුරක රසය සෙවූ හුදකලා වූ බිරිඳකගේ ඉරණම – වීඩියෝව

Loading...

කහ ඉරේ සිදුවූ යතුරුපැදි අනතුර – CCTV වීඩියෝව
ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ජනාධිපති ඡන්දේ ඇවිල්ලා – ඇමති මර්වින්ගේ තාලයට කියූ හැටි – වීඩියෝ

Affairs of Lonely House Wifewkshï weiqrl rih fijQ yqol,d jQ ìß|lf.a brKu – ùäfhdaj
ys; .sh ;ek ud,s.dj lsh,d lido Ôú;h mgka.;a; yq.la msßñkag ta ud,s.dj ,iaik lrkafka fldfyduo lsh,d wu;l fjkjd” yqÛla ìßkaoEjre ys;.sh ;ek yod.;a; ud,s.dfõ yqfol,d fjkjd’ tfyu ;ksjqkq ÿ¾j, jqkq .eyeKq ys;aj,g tl tl rEfmka tl tl pß; tkak mqÆjka’

;ukaf.a ieñhdf.ka fkd,efnk wdorh” fifkyi fjk;a flfkl=f.ka ,nd.kak wkak ta fj,djg ìßkaoEjre fm<fUkjd’ yefudau tfyu ke;sjqk;a wms w;f¾u bkak wh fï úÈhg yeisfrkyeá .ek Thd,d jqk;a okakjd we;s’

fkayd lshkafka ;ukaf.a ieñhdf.a yeu jefâu lr,d È,d Tyq /lshdj wjika fj,d tklï f.org tklï wdorfhka u.n,ka bkak ìß|la’ fï úÈhg wdorfhka u.n,ka bkak fkaydf.a ysf;a ;sfhk yeu n,dfmdfrd;a;=jlau ke;sfjkafka ieñhd lgf.dkakla îf.k f.or tkksid’ wdorh yskaou újdy jqkq ksid ;ukaf.a ieñhdf.ka fjk lror ysßyer bjikabkak fkayd mqreÿfj,d ;sfhkafka yeuodu fï foaj,a oel,du mqreÿ ksid fjkak ´ks’

fï w;f¾ ;uhs fkaydg;a fkdoeksfï thdf.a ys; leurdlrefjla jf.au lvjiï ;reKfhla jqkq iqrdÊg weÈ,dhkafka’ talg fya;=j jqfka ojila iqrdÊ PdhdrEm .kak w;f¾ ieñhd tklï u.n,ka ysáh fkaydf.a rEmhla wyïfnka jf.a Tyqf.au leurdldpfha igyka jqkq ksidfjka’

fï PdhdrEmh .kak fj,dfõ§kï fkayd iqrdÊg uy yhsfhka lE lykjd” ‘‘tahs fudkjo ukqiaifhda lrkak‘‘ lsh,d’ ta ksiduo fldfyafoda ojila iqrdÊ ;uka .;a; fkaydf.a PdhdrEmhla ,iaikg fld,hl uqo%Kh lrf.k fkayd bkak f.org tkjd’ ;uka .ek fkaydg y÷kaj,d fok iqrdÊf.a l;djg fkayd weÈ,d hkafka thdg;a fkdoeksuhs’ fkaydg fkdoeksu f.or fodr iqrdÊ fjkqfjka újD; fjkjd’

;uka uqo%Kh lrka wdjd fkaydf.a ,iaik PdhdrEm ál iqrdÊ wehf.a w;g fokjd’ fï úÈhg w;g fok PdhdrEm;a tlal ;ukaf.a ys;;a wehg fokak iqrdÊ ljodj;a ys;kak ke;sj we;s’ ta;a iqrdÊf.a ,iaik PdhdrEm Ys,amh ksidu fkayd Tyqg ;ukaf.a ;j;a PdhdrEm .kak bv fokjd’ ta ;uka ys;.sh;ek yod.;a; mqxÑ ud,s.dj we;=f,aÈuhs’ iqrdÊ fkayd fyd|u hdÆjka fjkjd’ PdhdrEm .kak iqrdÊ fkaydj mqgqjlska jdälrjkjd’ óg l,ska ;ukaf.a ieñhdf.ka ú;rla ,nmq wdorh” lreKdj iqrdÊf.kq;a ,efnhs lsh,d fkayd ljodj;a ys;kak ke;sj we;s’ ta;a fokakdgu fkdoekS Tjqka w;f¾ wdorhla o¿,kak mgka.kakjd’

fï úÈhg ksji we;=f,a fkaydhs iqrdcqhs wdorfhka fj,s,d bkakfldg ;uhs fokakgu fkdoekS fkaydf.a ieñhd f.a we;=,g tkafka’ ‘;ukaf.a ìß| fjk;a msßñfhlaf.a myi ú¢kjd n,kak neßksidu Tyq wd mhskau fkaydg myr fokjd’ flaka;sfhka yeisfrk fkaydf.a iajdñhdg ;uka mSvdú¢k frda.s ;;ajh W;aikak fjkafka fï fj,dfõ§uhs’ Tyq ìu weojefgkjd’

iqrdÊ <. bkakjo” ieñhd <.g hkjdo lsh,d ys;d.kak neßj ysáh fkayd yeufoau wu;l lr,d ys;.sh ;ek ud,s.dj yod.;a; m<uq fmïj;d ,.g ÿjf.k .syska Tyqg m%;sldr lrkak yokjd’ iqrdÊ fï fj,dfõ weú;a lshk foaj,a ksid fkaydf.a ys; fjkia fjkjd’ ;ukaf.a ieñhd w;yer,d fkayd wks;a ojfia iqrdÊ fydhdf.k .sh;a ta wjia:dfõ§ ;uhs ;ukaf.a wkshï fmu ksid weh wudrefõ jegqkd lsh,d fkaydg f;afrkafka’ fudlo iqrdÊ ta fjkfldg;a k.rh we;yer od,d .syska bjrhs’ ke;s lr.;a; n,dfmdfrd;a;=;a tlal f.org tk fkaydg ;j;a ys;d.kak neß fYdaldka;hlg uqyqK fokak fjkjd’ ta ;uhs frda.S ;;ajfhka fmÆKq ;ukaf.a ieñh;a wehj od,d fï f,daflka hkak .syska’ wjidkfha§ ys;.sh ;ek yod.;a; ud<s.dfõ fkayd ;ksfjkjd’ ;ukaf.a ;djld,sl fmïj;dj;a ke;s fjkjd’ mKjf.a wdof¾lr,d ,.ska ;shd.;a; ieñhdj;a wehj od,d hkjd’

Loading…

fï l;dj kï.ï ukl,ams; jqk;a fï ;=,ska yefudagu .kak mqÆjka wdo¾Yhka fndfydauhla ;sfhkjd’ ;ukaf.a ìß|g wvqmdvqjla fjkak fkd§ ieñfhla jqkdu wdorfhka n,d.kak ´ks jf.au ìß|f.a me;af;kq;a wehf.ka fjkak ´ks hq;=lï fkdmsßfy,d bgqlrkak oek.kak ´ks lshk foa fï ùäfhdaj ;=,ska wms yefudagu fmkak,d ;sfhkjd’

ta ùäfhdaj my;ska krUkak”’


.

(4294)

කහ ඉරේ සිදුවූ යතුරුපැදි අනතුර – CCTV වීඩියෝව
ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ජනාධිපති ඡන්දේ ඇවිල්ලා – ඇමති මර්වින්ගේ තාලයට කියූ හැටි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න