හැපෙන්න යන ගුවන් යානා දෙකක් – වීඩියෝව

Loading...

පොලොං විස ලේ වලට වැටුනාම – Video
පැරණි පෙම්වතියගේ අලුත් පෙම්වතාගේ කන කා හිරේට

airyefmkak hk .=jka hdkd folla – ùäfhda
nd¾isf,dakd .=jkaf;dgqfmdf<aÈ fjkak .sh uyd úkdYhla leurdjl igyka fj,d ;sfhkjd’ fjkak .sh úkdYh kï iq¿mgq keye’ u.S .=jka hdkd folla tlsfkl yefmkakkhs .sfha’ yenehs ldf.a ldf.;a jdikdjg ta wk;=r wkQ kjfhka u. wefrkj’ tfyu jqKdkï Ôú; 583lg jqfKa fudllao lsh,j;a ys;d.kak neßfjkj’

Loading…

wk;=rg ,lafjka yeÿfj fndahska iy thd¾ nia .=jka hdkd folla’ tla .=jka hdkhla .=jka m:hla yryd ;u .uka jdrh wrUkak fifuka .uka lrñka isáh’ ta fudfydf;u .=jfka isg wfkla .=jka hdkh Odjk m:hg f.dvndkak meñfKkj’


.

(2565)

පොලොං විස ලේ වලට වැටුනාම – Video
පැරණි පෙම්වතියගේ අලුත් පෙම්වතාගේ කන කා හිරේට

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න