පිටසක්වල ජීවීන් සමග එක්ව ළමුන් හැදු කාන්තාවන් – ඡායාරූප / වීඩියෝ

Loading...

පවුලේ අවුලෙන් වසත් බී බැරිම තැන ගසකත් එල්ලී ලොවට සමුදුන්නු ජීවිතය – වීඩියෝ
සැමියා බිරිඳව නිරුවත් කර මහමග ඇවිද්දවයි – Video

msgilaj, Ôùka iu. ,sx.slj tlajqkq ldka;djka msßila ms<sn| wdkafoda,kd;aul fukau úYauhckl f;dr;=rla úfoia udOH Tiafia wkdjrK ù ;sfnkjd’ ;uka msgilaj, Ôùka iu. iïnkaO;d meje;ajq njhs wußld cd;sl ;re‚hka msßila m%ldYlr we;af;a’

msgilaj, Ôùka iu. ,sx.sl in|;d mj;ajd fouqyqka <uqka 13 fofkl= o ìysl, nj Tjqka fy<slr ;sfnkjd’ Tjqka fmkajd fokafka msgilaj, Ôùka msßila úiska ;uka n,y;aldrfhka meyerf.k f.dia ,sx.slj yeisrekq njhs’

Loading…

msgilaj, Ôùka iu. tlaj fouqyqka <uqka ìys lsÍu fjkqfjka fjkajq ldka;d iudchla mj;sk njg o fuu ldka;djka fofokd fy<slr we;s njhs úfoia mqj;a fiajdj, oelafjkafka’ tu <uqka msgilaj, Ôùka iu. fjk;a oejeka; .%yf,dalj, Ôj;ajk nj o fuu ldka;djka m%ldYlr ;sfnkjd’
ñksiqkaf.a iy msgilaj, Ôùkaf.a cdk taldnoaOj jvd;a nqoaêu;a ck fldÜGdYhla ìyslr .ekSu fjkqfjka msgilaj, Ôùka ;uka fhdod.kakg we;ehs wod< ldka;djka úYajdih m<lrkjd’ mDÓúfhka msg; fjk;a .%yf,dalj,§ ;uka ìysjq orejka fukau msgilaj, Ôùka ksrka;rfhka uqK.efik njhs Tjqka m%ldYlr we;af;a’
tfukau msgilaj, Ôùka iu. tlaùu ;uka Ôú;fha ,enq úYsIaG;u w;aoelSula nj o fuu ldka;djka i|yka lr ;sfnkjd’ mDÓúh ;=,§ ;ukag lsisÿ wjia:djl fuu <uqka iu. Ôj;aùug wjia:djla fkd,efnk w;r th lK.dgqjg lreKla njhs Tjqka fmkajd fokafka’
flfiafj;;a wußldkq n,OdÍka fuu f;dr;=re ;yjqre lsÍula fyda th m%;slafIam lsÍula isÿlr keye’ msgilaj, Ôùka iu. tlaùfuka ;ukag ,enqkq orejka ms<sn| fuu ldka;djka Ñ;%hg k.d ;snqfka fua wdldrfhka’

  • AliensWomen8
  • AliensWomen6
  • AliensWomen5
  • AliensWomen4
  • AliensWomen3
  • AliensWomen2
  • AliensWomen1
  • Alien-baby.

Loading…


(2628)

පවුලේ අවුලෙන් වසත් බී බැරිම තැන ගසකත් එල්ලී ලොවට සමුදුන්නු ජීවිතය – වීඩියෝ
සැමියා බිරිඳව නිරුවත් කර මහමග ඇවිද්දවයි – Video

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න