ෆෙස්බුක් පෙමක් නිසා කජු ගසක එල්ලී ජීවිතයෙන් සමුගත් මහේෂ් – ඡායාරූප

Loading...

පුංචි සනායාගේ ඝාතකයා දෙස ලොවම අවධානයෙන්
අධික වේගය නිසා නෑගම් ගිය පිරිසක් අනතුරේ – වීඩියෝ

iudc cd,d fjí wvúhla jk f*ia nqla Tiafia yÿkd .;a ;re‚hlg fmï l< ;reKfhl= weh fjk;a újdyhla isÿ lr .ekSug iqodkï jk mqj; wid f.< je<,df.k ñh f.dia isáh§ yuqù ;sfnkjd’

uyjej jejg wdikakfha we;s lcq .il f.< je<,df.k ñh f.dia we;s fuu ;reKhdf.a u< isrer Bfha ^12& fmrjrefõ udrú, fmd,Sisfha ks,OdÍka úiska fidhd .ekqkd’

Loading…

fufia ñh f.dia we;af;a fldÜgqlÉÑh – iiohdh mÈxÑlrefjl= jk ufyaIa mqIaml=udr w,yfldaka kue;s jhi wjqreÿ 21l ;reKfhl= njg yÿkdf.k ;sfnkjd’ ñh f.dia we;s ;reKhd we| isá l,sifï idlal=jl ;snQ fmd;l igyka ù ;snQ ÿrl:k wxlhla Tiafia udrú, fmd,Sish mÍlaIK wdrïN lr ;sfnkjd’
tu ÿrl:k wxlhg weu;=ula ,nd .ekSfuka wk;=rej tu ia:dkhg meñ‚ udrú, mÈxÑ ldka;djla iy ;re‚hla ñh f.dia we;s whj y÷kdf.k ;sfnkjd’ tu ;re‚h uyjej k.rfha mqoa.,sl wdh;kl fiajh lrk ;eke;a;shla’
ñh f.dia we;s ;reKhd f*ia nqla fjí wvúh Tiafia ;ukaj yÿkd f.k ÿrl:kfhka iïnkaO;d meje;ajQ nj;a”miqj Tyq yd újdy jk f,i ;ukag fhdackd l< nj;a ;re‚h mjid ;sfnk w;r ;uka tu fhdackjdg wlue;s ùfuka wk;=rej ;ukaf.a uj yuqù Tyq kej;;a újdy fhdackdj bÈßm;a lr we;s njo weh lshd isáhd’
ñh f.dia we;s ;reKhd l¿;r m%foaYfha mÈxÑlrefjl= nj muKla ;uka iu. mjid we;s nj;a”Tyq ;u Èh‚h yd újdy jkjdg wlue;a; m, l< njo ;re‚hf.a uj mjid ;sfnkjd’
ñh f.dia we;s wh ;ukag ks;r ÿrl:k weu;=ï ,nd §u fya;=fjka óg Èk ;=klg fmr ;uka fjk;a ÿrl:k wxlhla múÉÑ lsÍug mgka .;a nj;a” fkdfnda Èklska ;uka fjk;a wfhl= yd újdy ùug iqodkñka isák njo fuu ;reKhdg lshd isá njhs ;re‚h jeäÿrg;a mjid ;sfnkafka’‍
flfia fj;;a ñh f.dia we;s whf.a u< isrer ndr .ekSug ;ukag yelshdjla fkdue;s nj;a”Tyq ldf.a lõrekao hkak fkdokakd njo ;re‚h yd wehf.a uj mjid ;sfnkjd’
ñh f.dia we;s ;reKhd ks,a meye;s l,siula iy iqÿ meye;s w;a È. à I¾ghla iy im;a;= me<o isá w;r Tyqf.a lf¾ ;snqKq .uka u,a, ;=< msyshlao ;sî we;’
wod< isoaêh iïnkaOfhka udrú, fmd,Sish jeäÿr úu¾YK isÿ lrkjd’

Loading…


(1562)

පුංචි සනායාගේ ඝාතකයා දෙස ලොවම අවධානයෙන්
අධික වේගය නිසා නෑගම් ගිය පිරිසක් අනතුරේ – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න