පස්දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් දංකොටුව සිද්ධියේ සුලමුල හෙළිවෙයි..

Loading...

ලංකාවේ ගණීකා මස්‌ කඩවල ඇත්ත කතාව මෙන්න
සේයා ඝාතනයට ඇල්ලූ සිසුවා කුඩුත් එක්ක පොලිසියට මාට්ටු..

army_sampathmiafofkl=f.a Ôú; ì,s.;a oxfldgqj isoaêfha iq,uq, fy<sfjhs”
oxfldgqj nqÊcïfmd< brnv.u m%foaYfha fldiafyak ud¾.fha .sks .;a ßfha ñh.sh msßi w;r jEka r:h wh;a l,anÿ iud.fï ßhÿrl= jk zzfkaú lms,zz fkdfyd;a mkak, udl÷f¾ lms, nKavdr yd udl÷f¾ fohshd o ;j;a mqoa.,hl= o ñh.sh msßi w;r isá;shs fmd,sia wrxÑ lshhs’

.d;lhka fidhd ryia mÍlaIl lKavdhï yhla mÍlaIK mj;ajhs’

Loading…

fuh .ïmy m%foaYfha mia lemSfï cdjdrula isÿùulg iïnkaO njg ielhla ;snqK;a ta yd iïnkaO jeäÿr f;dr;=re lsisjla ke;ehs fmd,sia ks,Odßfhla mjihs’

fkaú lms,g úreoaOj kvq yhla mj;sk nj;a mkak, fmd,sisfha Tyqg úreoaOj ia;%S ÿIK folla iïnkaO meñKs,s ;sfnk nj;a fmd,sish mjihs’

oeä f,i ms<siaiq ;snq isrere fï jk úg ó.uqj uy frday,a uD; Yßrd.drfha ;ekam;a fldg we;s w;r u< isrere lsisfjla y÷kd fkd.ekSu ksid i|od ^14& mYapd;a urK mßlaIKh mej;aùug kshñ; nj ó.uq frday,a wrxÑ ud¾. i|yka lrhs’

iellrejka fuu >d;k isÿlr jEka r:hg oud fmg%,a fndaïnhla fhdod Bg .sks ;nd we;s nj oekg isÿlr we;s mÍlaIKj,§ fy,sù we;s njo wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j i|yka lrhs’

119 yÈis ÿrl;k wxlhg  ,enqKq f;dr;=rlg wkqj miq.sh 11 jk od oxfldgqj” nq;a.u m%foaYfha md¿ ud¾.hl .sks .ekSug ,laj ;snQ jEka r:hl ;sî fuu u< isrere fidhd .ekqks’

fuu >d;kh md;d, l,a,s folla w;r .egqul m%;sM,hla úh yels nj fmd,sish iel lrhs’

Loading…


(1104)

ලංකාවේ ගණීකා මස්‌ කඩවල ඇත්ත කතාව මෙන්න
සේයා ඝාතනයට ඇල්ලූ සිසුවා කුඩුත් එක්ක පොලිසියට මාට්ටු..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න