සුදු කෙල්ලෙක් දැක්කම ඇතිවුණු ආශාව නිසා රස්සාව අමතක වුණු සෙබලෙක් කරපු කැත වැඩේ

Loading...

නිරුවතට වැඩියෙන්ම කැමති ජනප්‍රිය නිළියගේ සෙල්ෆිය
මිතුරු වෙස් ගෙන බයික් එකෙන් ආව මාරයා තරුණ ජීවිතයක ඉරණම වෙනස් කළ හැටි

arrested-army-maniqÿ fl,af,la oelalu we;sjqKq wdYdj ksid riaidj wu;l jqKq finf,la lrmq le; jefâ
wïmdr rd.ïfj, uqyqÿ ;Srfha§ úfoaYsl ldka;djla n,y;aldrfhka /f.k f.dia ÿIKh lsÍug ;e;al, .=jka yuqod finf<l= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd’ b;d,s cd;sl ldka;dõ uqyqÿ ;Srfha /§ isá wjia:dfõ§hS iellre wehj fjr< wi, ,ÿ le,Ejlg /f.k f.dia we;af;a’

Loading…

úfoaYsl ldka;dj iellref.ka ñ§ m,d f.dia ;snqKq w;r miqj weh fï .ek fmd,siShg meñKs,s lr ;sfnkjd’

iellre rd.ïfj, m%foaYfha .=jka yuqod lojqf¾ fiajfha kshq;= wfhl= nj fmd,sia udOH tallh ;yjqre l,d’

30 yeúßÈ ielldr .=jka yuqod fin<d wo ^28& fmd;=ú,a ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs’

Loading…


(1026)

නිරුවතට වැඩියෙන්ම කැමති ජනප්‍රිය නිළියගේ සෙල්ෆිය
මිතුරු වෙස් ගෙන බයික් එකෙන් ආව මාරයා තරුණ ජීවිතයක ඉරණම වෙනස් කළ හැටි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න