වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?

Loading...

බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍
මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී

astrology-predictionsjir 12lg miq t<fnk wf.daia;= 11 .=re udrej Tng fldfyduo @
.=re .%yhd Y=Nhka w;r m%Odkshd h’ .=ref.a oDIaáh Bg;a jvd m%n, h’ wxYl 144 – fyda ;%sfldaK oDIaáh – fyda w¾O ;%sfldaK oDIaáh – úiska iEu fohla u m%j¾Okh lrkq ,nhs’ uqo,a nexl= .=re ckudOH m%ldYk iy l%Svd iskud hkdÈ lafIa;% .=ref.a úIh m:hg yiqfõ’

Loading…

wf.daia;= 11 od .=re lkHdjg msúfik w;r iema;eïn¾ 28 od isg i÷f.akel;g we;=¿ fjhs’ bka miqfoieïn¾ 4 od isg l=cf.a kelf;a .uka lrhs’ fuys n,mEï tla tla ,.akj,g oefkkafka flfia oehs n,uq’
fïI – .kakd ;SrK jdishg ysà’
.=re 9 iy 12 wêm;shd h’ 6 jekak jk lkHdj frda.dndO iy fiajdjka fmkajhs’ .=re iema;eïn¾ 28 od f;la rúf.a kelf;a .uka lsÍu iqnodhl h’ wd.ñl iy m%N+ka iuÕ weiqr jeäjk w;r .kakd ;SrK jdishg ysà’ mshdf.a iyh ,efí’ fiajdfõ lem lsÍï lrk w;r wdfhdackj,g iqnhs’ Ydia;%Sh lghq;= ÈhqKqjg m;afõ’ nqoaêh fhdojhs’ fi!LH .ek fojrla is;hs’
 
iema;eïn¾ 28 od isg mÈxÑh fjkiaúh yel’ ixpdr nyq, fõ’ WordndO ,h mSkia frda. ;Sj% úhyel’ foieïn¾ 04 od isg wd;au Yla;sh j¾Okh fõ’ /lshdfõ Wiiaùï ,nhs’ jeh mlaIh by< hEu ksid mjqf,a iykh wju fõ’
jDIN – yÈis Ok ,dn
yÈis Ok ,dn ysñfõ’ wOHhk lghq;=j,g hym;ah’ f,d;/hs Èkqï ,efí’ uj f.ka jdis ysñfõ’ .Dyia: lghq;= id¾:l fõ’ orejka ksid ch ,nhs’ iema;eïn¾ 28 isg yÈis flá .uka jeäfõ’ tajdhska Ok ,dn ,efí ‘ mÈxÑh udrefõ’ iudc weiqr by< hhs’ fmkSfï fodaI yg.kS’ foieïn¾ 04 od isg úhoï wêl fõ’ úfoaY .uka fhfoa’ fi!LH .eg¨‍ u;=úh yel’ mjqf,a fkdßiaiqï ksid wiykhg m;afõ’
ñ:qk – /lshd ÈhqKqj
/lshdfõ fjkialï we;súh yel’ rdcldÍuh flá .uka nyq, fõ’ fyd| jdiia:dk ,efí’ wOHhk Ydia;%Sh lghq;=j, ÈhqKqjla we;sfõ’ ;u ksfji iy m%foaYh wdY%s;j lrk jHdmdr irefõ’ WordndO y;sh wdÈfhka mfriaiïjkak’ iema;eïn¾ 28 isg yÈis Ok ,dn ysñfõ’ fyd| ux., fhdackdjka bÈßm;a fõ’ foieïn¾ 04 isg /lshd lghq;= ÈhqKqjg m;afõ’ rdcldÍ mßY%fha lemS fmfka’ kj ;k;=re Wiiaùï iu. wdodhu jeäfõ’ i;=rka mrdchg m;afõ’ ñ;=rka iy ifydaorhka f.ka Wojq ,nhs’ kvqyn hkdÈfhka ch .kS’
lgl – ckm%sh;ajhg m;afõ
úfoaY rgj,a iy fiajd ia:dkfhka Ok jdis ,efí’ nexl= Kh .; yelsh’ Wiia iy jD;a;Sh wOHhk lghq;= M, orhs’ ÿr neyer .uka fhfoa’ fiajd ia:dkj,ska neyerj È.= l,la .; lrkakg isÿfõ’ úfoaY in|;dj,ska jdis ysñfõ’ iema;eïn¾ 28 isg m%isoaêhg iy ckm%sh;ajhg m;afõ’ ck wdl¾IKh Èkd .kS’ mÈxÑh udreúh yel’ frda.dndO u;=fõ’ ks;r woyia fjkia ler .kakd w;r flá ixpdr nyq, fõ’ foieïn¾ 04 isg /lshd lghq;= iy m%N+ka iuÕ in|;djka jeä j¾Okh fõ’ orejka o ch ,nhs’ l%Svd idys;H l,d lghq;= wdÈfhka úYsIag m%;sM,h ysñfõ’ m%sh iïNdIK iy úfkdaod;aul lghq;=j, j¾Okhla fmkajhs’ w;rueÈ jHdmdrj,ska wdodhï irefõ’
isxy – w;=f¾ .sh;a ch
wdodhu fuka u úhou o by< hhs’ wdfhdack iy fldka;%d;a wdÈhg iqn ke;’ tfy;a iekis,sodhl Ok ,dn ysñfõ’ uqo, Ndrldr;ajhka mfriaiñka l< hq;=h’ ;SrK .ekSug blauka jkak tmd’ iema;eïn¾ 28 od isg yÈis jeh by< hhs’ wOHhk yd Ydia;%Sh lghq;=j,g o uqo,a jeh lsßug isÿfõ’ wlaIs wdndO yg.kS’ foieïn¾ 04 od isg f.a fodr j;=msá wdÈfhka wdodhï j¾Okh fõ’ kEoEhka iuÕ .egqï yg.kS’ yDofrda. we;s wh mfriaiñka’ kvqynj,g megf,kakg bv ;sfí’ úfoaY rgj,ska jdis ie,fia’
lkHd – N+ñ ,dn
yjq,a lghq;=j,ska mdvq we;sfõ’ .Dy Ôú;fha .egqï fmkajhs’ m%N+ka iuÕ úril yg.kS’ fi!LHhg mSvdodhlh’ iema;eïn¾ 28 isg ;;a;ajh hym;a fõ’ yÈis Ok jdis ,efí’ mÈxÑh fjkia lsÍug is;k whg fyd| jdiia:dk ,efí’ iudc in|;djka hym;a jk w;r m%isoaêh iy ckm%sh;ajh ysñfõ’ wOHdmkh ,nk whg b;d fyd| h’ jßkajr woyia fjkia lrk uq;a lrk lghq;= id¾:l fõ’ Wiia ux., fhdackd bÈßm;a jk w;r újdyhg hym;a ld,hls’ foieïn¾ 04 isg wi,ajeishka iuÕ .eáï we;sfõ’ kS;S m%Yak – nkaOkd.dr.;ùï iy yÈis wk;=re ms<sn| wjodkula mj;S’ ifydaorhka iuÕ úril yg.kS’
;=,d – jHdmdrj,ska jdis ,nhs
.;a Kh f.ùug iy wkjYH foa i|yd uqo,a jehfõ’ wdfhdackj,ska mdvqúh yel’ jD;a;Sh uÜgñka úfoaY .uka we;sfõ’ frda.dndO u;=úh yelsh’ wd.ñl iy odkuh lghq;=j,g odhl fjhs’ iema;eïn¾ 28 isg /lshdfõ fjkila fmkajhs’ ÿr neyer .uka fhfoa’ uyck in|;djkays id¾:l;ajhla w;aler .kS’ fldka;%d;a – wdfhdack- w;rueÈ jHdmdr hkdÈfhka wdodhï irefõ’
foieïn¾ 04 od isg jHdmdr lghq;=j,ska iaÓr ,dn .; yelsfõ’ mdvq mshjd .ekSug mq¿jk’ ux.,Hh lghq;=j,g iqnfõ’ .súiqulg t<fUk úg mfriaiïjkak’
jDYaÑl – jD;a;Sh ch.%yK
/lshdfõ Wiiaùï iy jeä jegqma ysñfõ’ f,d;/hs jdis ,efí’ wd¾Ólh Yla;su;a fõ’ orejkaf.ka
Wojq ysñfõ’ l%Svd iskud idys;H f,aLk l,dj wdÈfha kshq;= jQjkag hym;a ld,hls’ iema;eïn¾ 28 isg /lshdfõ fjkila we;sùug mq¿jk’ mQcl mlaIfhka iy úfoaY rgj,ska Wojq ,efí’
foieïn¾ 4 isg ;;a;ajh hym;a w;g yef¾’ tfy;a kqjqukd f,i n,h mdúÉÑ lsÍug hEu ksid fláld,Sk jdis fukau È.=ld,Sk mdvq isÿúh yel’ nexl= Kh .ekSug WÑ; ld,hls’ frda.dndO u;=úh yelsh’ w;s OdjkldÍùu Nhdklh’
Okq – l=i,;dj,ska fmdfydi;a fõ
Wiia wOHdmkh iy jD;a;Sh lghq;= i|yd hym;a ld,hls’ msh mlaIfhka Wojq ysñfõ’ jkaokd .uka fhfoa’ mQcH .=re kS;s hk wxYj,ska iyh ,efí’ iema;eïn¾ 28 isg .=re .%yhd i÷f.a kel;l .uka .kakd ksid mskg oyug jeäfhka fhduqfõ’ /lshdfõ fjkila úh yelsh’ /lshdfjka yÈis Okh mdßf;daIsl wdÈh ,efí’ uyck in|;djka by< hhs’ jD;a;Shuh ksmqK;dj j¾Okh fõ’ f,aLk .%ka: m%ldYk .‚; ñks; lghq;=j,ska id¾:l;ajh ,nhs’ foieïn¾ 04 isg .=re l=cf.a kel;g tk úg /lshdfõ fjkila lemS fmfkk f,i isÿfõ’ jeh mlaIh by< hhs’
ulr – mskg oyug ys;
úfoaY .uka fhfoa’ wmkhklrefjla kï ,dn ,nhs’ ÿr neyer .ukaj,ska jdis ie,fihs’ m%OdkSka iuÕ .egqï we;s ler .kS’ /lshd ia:dkh wm%ikak fõ’ ÿIalr ld,hls’ frda.dndO u;=úh yelsh’ iema;eïn¾ 28 isg yjq,a lghq;=j,§ wu;r fjfyila orkakg isÿfõ’ ux.,Hh lghq;=j,g ndOl yg.kS’ foieïn¾ 04 isg jHdmdrj,ska úYd, jdis ,efí’ bvlvï wdÈfhka wdodhï jeäfõ’
l=ïN – mßmd,k n,h
ìß| fyda ieñhd ksid mdvq ,nhs’ tfy;a ;u jHdmdrj,ska ,dn ,nhs’ f,d;/hs ch ysñfõ’ ux.,Hh lghq;= id¾:l flf¾’ orejkaf.ka Wojq ,efí’ rcfhka fyda m%N+ka f.ka yÈis Wmldr ,efnk w;r lghq;= id¾:lj isÿfõ’ iema;eïn¾ 28 isg .=re i÷f.a kel;g meñ‚ úg wdodhï ;;a;ajh by< hhs’ nexl= Kh myiqlï ,efí’ foieïn¾ 04 isg jD;a;Shuh ;sridr nj we;sfõ’ mßmd,k yelshdj úoyd fmkajhs’ uQ,H jxpdjlg f.dÿre úh yel’
ók – ch msg ch
/lshdfõ Wiiaùï ,nhs’ ckm%sh fõ’ i;=rka mrojhs’ yjq,a lghq;=j,g ndOd u;=fjhs’ újdy Ôú;fha fkdikaiqkalu by< hhs’ rdcldÍ ia:dkfha uq,a;ekla ysñfõ’ ;u jHdmdr ÈhqKqjg m;afõ’ Wiia wh m%N+ka mQcljreka iuÕ in|;djka id¾:l fõ’ .kakd ;SrK jdishg ysà’ idys;H l,d lafIa;%fha kshq;= jQjka lemS fmfka’ orejka f.ka Wojq ysñfõ’ foieïn¾ 04 isg wdodhï mlaIh by< kÕS’ b;d fyd| ld,hls’ Wiia wOHdmk lghq;=j,g o b;d hym;a fõ’ fjkodg jvd l%shdYS,S jk w;r yÈis wk;=rej,ska mfriaiï úh hq;=h’

Loading…


fcHd;sIfõ§ mdKÿf¾ frdayka ùrr;ak

(1624)

බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍
මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න