රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය

Loading...

සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි
අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව

Baby_foundremsh,a úiafia nE.a tll wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla odf.k .sh ;reKsh
wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla remsh,a úiafia áhq,sma nE.a tll oudf.k /f.k hñka isá ;reK ldka;djla rd., fmd,sish úiska nDla ihsâ fmd,sia uqrfmdf<a§ Bfha ^30od& w;awvx.=jg f.k we;’

Loading…

oykjjeks úfha miqjk fï ldka;dj orejdf.a uj hehs fmd,sish iel lrk w;r weh yhsfmdriaÜ we,audj;af;a mÈxÑldßhls’

rd., fmd,sishg ,o ÿrl;k mKsjqvhlg wkqj l< mÍlaIdfõ§ fï ldka;dj w;awvx.=jg f.k we;’ uQ,sl úu¾Ykj,§ fy<sj we;af;a fuu ldka;dj wújdyl ;eke;a;shla njhs’

ì,sod ñhf.dia we;s wdldrh fidhd .ekSu i|yd kqjrt<sh uyfrdayf,a uD; YÍrd.drfha§ mYapd;a urK mÍlaIKhla meje;aùug kshñ; w;r ldka;dj ffjoH mÍlaIKhlg Ndck lsÍu i|yd kqjrt<sh uy frday,g we;=<;a fldg we;’

rd., fmd,sia ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl ta’ã’ ldßhjiï uy;df.a Wmfoia u; fmd,sia mÍlaIl iqika; r;akdhl uy;d iy fmd,sia fldia;dm,a f,alïf.a ^23290&” rejka ^86541& iy fmd’ iydhl wiqr ^3066& hk ks,OdÍyq mÍlaIK isÿ lr;s’

Loading…


(788)

සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි
අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න