ජනපති ඔබාමා යන යන තැන රැගෙන යන කුඩා බුදුපිළිමයක් සාක්කුවේ – ඔහුට ඇති ආශිර්වාදය එයයි – වීඩියෝ

Loading...

සුපිරි තරුවගේ අනවශ්‍ය රංගනය නිසා ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසැල් දෙකක තරුණියෝ උඩුකය වස්ත්‍ර ගලවා දැමූහ
ඇඹිලිපිටියේ තරුණයා මිය යෑමට පෙර පොලිසිය වීඩියෝත් කරලා..

wfußldkq ckdêm;s nrla Tndud ish l,siï idlal=j ;=< /f.k hk oE ms<sno úfYaI fy<sorõjla isÿlr ;sfnkjd’ta hQ ähqí wdh;kh iu. úfYaI idlÉPdjlg tlafjñka’

ish foaYmd,k Èúh ;=< úúO mqoa.,hka f.ka ,enqKq we;eï ;Hd. ;ud ks;r <. ;nd.kakd njhs nrla Tndud tys§ m‍%ldY lr ;sfnkafka’wdYs¾jdoh ms‚i iy isysjgkhla f,i ;uka tajd <. ;nd.kakd njo Tndud m‍%ldY lr ;sfnkjd’

Loading…

 
Y=oafOda;a;u m‍%ekaisia mdma;=uka úiska ;ukag ,ndfok ,o ls;=Kq kj.=K je,la iy fn!oaO Nsla‍IQka jykafia kula úiska ,ndÿka l=vd nqÿms<suhla ;uka ks;r l,siï idlal=j ;=< ;nd .kakd nj Tndud fuu idlÉPdfõÈ m‍%ldY l<d’
 
tfukau ldka;djla úiska ,ndÿka l=vd ykqudka foajrEmhlao ;uka ksrka;rfhka <. ;nd .kakd njhs fuu idlÉPdfõ§ Tndud m‍%ldY lf<a’
 
wkaO úYajdifhka fkdj wkaO úYajdifhka fkdj ;udg yuq jQ úúO mqoa.,hka iy Tjqka ;ud fj; ;enQ úYajdih isysùï jia tu isysjgk ;u idlal=fõ ;nd f.k isák njhs weußldkq ckm;sjrhd mjikafka’
 
uu ck;dj wu;k úg Tjqka hï hï oE ud fj; msßkukj’wdYS¾jdo ms‚i iy isysjgk jYfhka <Õ ;nd .kakd foaj,a’ Tjqkaf.a Ôúf;ag jeo.;a foaj,a’ uu iEu úglu tajd ud iu. /f.k hkjd’ oeka ug fïl mqreoaola fj,d’ ,efnk ish,a, ug /f.k hkak neye’ ug uqK .eiqKq iy Tjqka ug mejeiQ foaj,a u;lfha ;nd .ekSu i|yd tf,i ug ,enqK foaj,a w;=ßka lSmhla iEu úgu ud iu. /f.k hkjd’ b;ska wo uf.a idlal=fõ ;sfnkafka fï foaj,a’ ckdêm;s Tndud i|yka lf<ah’
 
‘ug úvd oekqKq úgl fyda wffO¾hhg jQ úgl uu uf.a idlal=j foig w; fhduq lr,d lshkjd” Tõ” ug fïflka f.dv tkak mq¿jka’ ug úfYaI wjia:djla ,nd § ;sfnkjd – ñksiqkag n,mdk .eg¨‍ úi£u i|yd lghq;= lrkak’ ta ksid uu kej;;a uf.a rdcldßhg hd hq;= nj’ Tndud mjihs’


.

Loading…


(445)

සුපිරි තරුවගේ අනවශ්‍ය රංගනය නිසා ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසැල් දෙකක තරුණියෝ උඩුකය වස්ත්‍ර ගලවා දැමූහ
ඇඹිලිපිටියේ තරුණයා මිය යෑමට පෙර පොලිසිය වීඩියෝත් කරලා..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න