ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් නිසා නිරුවතින් වැඩ කරන වැසියන්

Loading...

අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව
HOT වෙන්නේ කොහොමද කියලා යුරේනි රන්දිර්ට කියලා දෙන හැටි – වීඩියෝ

belarus-presidents-statementckm;sf.a m%ldYhla ksid ksrej;ska jev lrk jeishka PdhdrEm
fn,reia ckm;sjrhdf.a l;djl§ isÿ jQ jer§ula fya;=fjka trg jeishka ksrej;ska rdcldÍka isÿ lsÍu ms<sn|j mqj;la úfoia udOH jd¾;dlr ;sfnkjd’

ckdêm;s jrhd jer§ulska isÿ l< m%ldYh fufiahs’

Loading…

(“Innovations, IT-technologies, privatisation – it is all clear. We’ve conquered all of them. But everything is very simply, one should get undressed and work.”)

tys f;areu jkafka ^kj fidhd.ekSï” f;dr;=re ;dlaIKh iy fm!oa.,slrKh” ta ish,a, meyeÈ,shs” wms tajd ish,a, chf.k ;sfhkafka” kuq;a fndfydu ir,j wms we÷ï ke;=j jev l< hq;=hs”& hkakhs’

wk;=rej trg jeishka fndfyda fofkl= úiska fuf,i ish ld¾hd,hka ys§ ksrej;aj rdcldÍ isÿ lr tajdfhys PdhdrEm wka;¾cd,hg ksl=;a lr ;sfnkjd’


.


 • 136743_11
 • 136743_10
 • 136743_9
 • 136743_8
 • 136743_7
 • 136743_6
 • 136743_5
 • 136743_4
 • 136743_3
 • 136743_2
 • 136743_1


Loading…


(1948)

අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව
HOT වෙන්නේ කොහොමද කියලා යුරේනි රන්දිර්ට කියලා දෙන හැටි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න