ඔබාමා බලන් ඉද්දි භාග්‍යා කෞෂාල්ගේ ඔඩොක්කුවේ – ඡායාරුප

Loading...

මහේෂිගේ ෆෙස්බුක් පිටුව සති දෙකක් අයාලේ ගිහින්.
අයිෆෝන් 6 එකක් ගන්න පෙම්වතිය විකූණූ පෙම්වතෙක්

Bhagya 01Tndud n,ka boaÈ Nd.Hd fl!Id,af.a Tfvdlal=fõ – PdhdrEm
ls‍%lÜ C%Svl fl!Id,a is,ajd iu. újdyjQ kjl ks<s Nd.Hd fyÜáwdrÉÑ újdyfhka miqj jeä ld,hla .; lf,a úfoia rgj,a j,hs’ ráka rgg hk .ufka Tjqka fofokdg weußldkq ckdêm;sjrhdjo uqK .eiqkd’

ta Oj, ukaÈrfha§ kï fkdfjhs” nexfldla kqjr msysá uevï ;=fidaâ fl!;=ld.dfrÈ’

Loading…

uevï ;=fidaâ fl!;=ld.drh f,dalfha m‍%isoaêhg m;aù ;sfhkafka bárEm ioydhs’ tys rg rg j, m‍%isoaO pß;j, bárEm Ôjudk wdldrfhka ksujd ;sfnkjd’ nexfldla kqjr§ Nd.Hdg yuqjQfha nerla Tndud muKla fkdfjhs’ ciaáka în¾” wekac,Skd fcd,S” n‍%eâ msÜ” ìfhdakafia ú;rla fkfjhs ì‍%;dkH uy/ðKsh iu.;a weh tlg bof.k PdhdrEm f.k ;sfnkjd’

  • Bhagya 02
  • Bhagya 07
  • Bhagya 06
  • Bhagya 03
  • Bhagya 01
  • Bhagya 04
  • Bhagya 05


.

(4205)

මහේෂිගේ ෆෙස්බුක් පිටුව සති දෙකක් අයාලේ ගිහින්.
අයිෆෝන් 6 එකක් ගන්න පෙම්වතිය විකූණූ පෙම්වතෙක්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න