බෝල්ට්ගේ නිදියහන කැළඹෙයි

Loading...

උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ

boltfnda,aÜf.a ksÈhyk le<fUhs
fï Èkj, jeämqru l;dnyg ,la ù we;af;a hqfiaka fnda,aÜ h’

f,dalfha fõ.j;au l%Svlhd jk Tyq T,sïmsla ;rÛh w;r;=r Jady Duarte kï wjqreÿ 20l ;reKshla iuÛ ,nd.kakd ,o PdhdrEm fm<la fï jk úg f,dj mqrd jHdma; ù ;sfí’

tu PdhdrEm lsysmhla my;ska’

2-43

1-49

Loading…


(1761)

උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න