සතියකුත් එකට ඉඳලා පෙම්වතියගේ ප්‍රමාදයක් නිසා පෙම්වතා කරලා තියෙන වැඩේ

Loading...

ලේලියගේ ඡායාරූප පෙන්වා තරුණයකු සමග ගෙන ගිය ෆෝන් පෙමක් හෙළි වී වයෝ වෘද්ධ මව අතුරුදන්..
පියුමි නිපුනිත් එක්ක පුල් ගිහිං ගත්ත ඡායාරූප

boy-and-girl-fightingi;shl=;a tlg b|,d fmïj;shf.a m%udohla ksid fmïj;d lr,d ;sfhk jefâ
wjqreÿ 15 la jqKq oeßhla yd wef.a uj fmïj;d úiska Tyqf.a ksjig f.kajdf.k myr§fï isoaêhla nv,al=Uqr lrjkdf.dv me;af;ka wmsg wykak ,enqKd’

Loading…

fï oeßh l=vd l;r.u fmryer n,kak .shfj,dfõ ueo.u m%foaYfha mÈxÑ ;reKfhl= iu. iqyo ù ÿrl:k wxl yqjudre lrf.k ;sfhkjd’

miqj fofokdu wdor in|;djhla we;slrf.k we;s w;r ueo.u m%foaYhg fuu oeßh f.kajdf.k Tjqka fofokd i;shla muK tlg Ôj;aù oeßh wdfhu;a f.or .syska’

kej;;a ;uka fj; tkak lsh,d ;reKhd úiska b,a,Sï l<;a oeßhf.a fouõmshka talg leu;s fj,d kE’

È.ska È.gu lrk b,a,Sï ksid oeßh wef.a uj iu. ueo.u msysá ;reKhdf.a ksjig weú;a’ ksjig meñfKkak m%udojQ ksid fldamhg m;ajqKq ;reKhd wef.a fmïj;shg;a” ujg;a myrfokak mgka wrf.k’

fldfydu jqK;a fï .ek nv,al=Uqr fmd,sishg lrmq meñ‚,a,lska miafia wod, ;reKhdj fmd,sia w;awvx.=jg wrf.k’ 15 yeúßÈ oeßhj ffjoH mÍlaIKhlg fhduqlr,d lsh,hs wmsg wdrxÑ jqfKa’

Loading…


(1435)

ලේලියගේ ඡායාරූප පෙන්වා තරුණයකු සමග ගෙන ගිය ෆෝන් පෙමක් හෙළි වී වයෝ වෘද්ධ මව අතුරුදන්..
පියුමි නිපුනිත් එක්ක පුල් ගිහිං ගත්ත ඡායාරූප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න