ආදරය ඉල්ලා එක්‌දරු මවගේ දාහත් පලකට පිහියෙන් ඇන්න උමතු අනංගයා

Loading...

කොසු මිටෙන් ගසා අවුරුදු දෙකේ දරුවා ඝාතනය කරලා. මවගේ පාපොච්චාරණය මෙන්න – වීඩියෝ
8 වසරේ සිසුවා නිසා ගැබ්ගත් වයස 24 රූමත් ගුරුවරිය – වීඩියෝ

boy-try-to-kill-women-over-love-affairwdorh b,a,d tla‌ore ujf.a ody;a m,lg msysfhka wekak Wu;= wkx.hd
wkshï fmu ms<sfkd.;a;ehs WrK jQ ;reKhl= tla‌ore ujlg 17 m,lg msysfhka wekSu ksid nrm;< ;;a;ajfha miqjk weh kdj,msáh Èia‌;%sla‌ uy frday,g we;=<;a fldg we;’

Loading…

fkda¾gkan%sþ fmd,sia‌ jifï mÈxÑ ^29& yeúßÈ újdyl tla‌ore ujlg fufia msysfhka wek nrm;< ;=jd, isÿ fldg we;af;a 28 yeúßÈ wújdyl ;reKfhls’

;=jd, ,;a ldka;djf.a ieñhd fld<U m%foaYfha fmof¾re /lshdjl ksr; jk w;r ksjfia isák weh ish orejd mdif,ka /f.k taug hñka isáh§ fuu brKug f.dÿre ù ;sfí’

wdorh iïnkaO wehf.a m%;spdr fkdbjiQ fuu ;reKhd msgq miska f.dia‌ wehg msys myr t,a, fldg we;s nj wkjrKh ù we;’ nrm;< ;=jd, ,enQ weh ,la‌Imdk frday,g we;=<;a lsÍfuka miq kdj,msáh Èia‌;%sla‌ uy frday,g we;=<;a fldg we;’

isoaêh iïnkaOfhka kdj,msáh frday,a fmd,sisfha ^33848& chisxy uy;d fkdag¾n%sþ fmd,sish fj; isoaêh okajd we;s w;r fkdagkan%sþ fmd,sish u.ska iellre w;awvx.=jg f.k ;sfí’

Loading…


(771)

කොසු මිටෙන් ගසා අවුරුදු දෙකේ දරුවා ඝාතනය කරලා. මවගේ පාපොච්චාරණය මෙන්න – වීඩියෝ
8 වසරේ සිසුවා නිසා ගැබ්ගත් වයස 24 රූමත් ගුරුවරිය – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න