ලංකාවේ තරුණයන් සමඟ සමලිංගිකව සිට වීඩියෝ කර පිටරටට විකිණූ නාකි සුද්දා රිමාන්ඩ්

Loading...

බිකිනි ඇඳන් තිසාවැවේ නාන්න ගිය තරුනි යන්ට වුණ දේ
පැයට 6500ට විකිණුනු මහනුවර නිසසංලා හා ගයානි ලොක්කෝ එක්කම මාට්ටු වුණු හැටි – වීඩියෝ

,sx.sl W;af;ack j¾.;a w;awvx.=jg’
tx.,ka;fha isg Y%S ,xldjg meñK Y%S ,xldfõ ,dnd, ;reKhka iu. iu,sx.sl fiajkfha fh§ tu o¾Yk rE.; lr úfoaY rgj, iu,sx.sl f,da,Skag wf,ú lsÍfï cdjdrul ksr;j isák nj lshk 69 yeúßÈ ì%;dkH cd;sl iy tu lduql o¾Ykj,g rÕmEu i|yd ,dnd, ;reKhka uy¨‍ úfoaYslhdg iemhQ nj lshk ;e/õlrejka isõ fokl= fldÉÑlfâ fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh úiska 11 od w;awvx.=jg f.k we;’

fuys m%Odk iellre jk we,ka ßpâ flaka*â ^69& kue;a;d iy ;e/õlrejka isõfokd ó.uqj m%Odk ufyia‌;%d;a reÑr je,sj;a; uy;d yuqjg Bfha ^11 od& bÈßm;a lf<ah’

Loading…

fldÉÑlfâ wmrdO úu¾Yk wxYh úiska bÈßm;a lrk ,o lreKq wkqj fuu úfoaYslhd” uilg remsh,a 60″000 l l=,shla‌ f.jd fldÉÑlfâ md;sud mdf¾ fouy,a ksjila‌ l=,shg f.k /£ isg we;’
Okj;l= jk fudyq w; È. yer úhoï lrk wfhls’ fudyqf.a wdodhï bmehSfï ud¾.h iy úfkdaodxYh ù we;af;a ,dnd, Y%S ,dxlsl ;reKhka iuÕ iu,sx.slj tla‌ù tu o¾Yk ùäfhda.; lsÍu iy PdhdrEm .;lsÍuh’
tu o¾Yk wvx.= ùäfhda mg” PdhdrEm iy fuuß ^Ñma& ldâm;a /f.k fudyq ish cdjdru i|yd jßka jr úfoaY .;jk nj;a fudyq iEu jirlu wiïu; lduql o¾Yk rE.;lsÍï i|yd Y%S ,xldjg meñK we;s nj;a” óg fmr wg j;djla‌ fudyq ish cdjdru i|yd Y%S ,xldjg meñK we;s nj;a” úu¾Ykj,§ wkdjrKh ù we;’
fuu isoaêh fmd,sishg wkdjrKh ù we;af;a fudyqf.a lduql o¾Ykj,g wjYH ,dnd, ;reKhl= rjgd f.kú;a úfoaYslhdf.a uk fod< mqrjd .ekSug ;e/õlrejka úiska úfoaYslhdg ndr§fuka wk;=rejh’ úfoaYslhdf.a n,j;a ,sx.sl wmpdrhg ,la‌jQ 17 yeúßÈ ;reKhd fï nj fldÉÑlfâ fmd,sishg meñ‚,s lr we;’
ta wkqj úfoaYslhd iy ;reK ;e/õlrejka isõfokd úfoaYslhdf.a ksjfia /£ isáh§ w;awvx.=jg f.k we;’ úfoaYslhdf.a fuu ldu ;e/õlrefjda isõ fokd wjqreÿ 22 – 25 w;r jhia‌j, miqjk újdylfhda fj;s’
úfoaYslhd Ndrfha ;snQ iu,sx.sl ldu o¾Yk wvx.= ùäfhdamg” ta i|yd Wmfhda.S lr.;a ùäfhda leurd” ksrej;a Pdhdrem wvx.= ÿrl:k iy Ñmam;a iy tajdfha o¾Yk” ,sx.sl W;af;ackhka i|yd fhdod .kakd l%Sï j¾. iy tu T!IO j¾. w;awvx.=jg f.k we;’
w;awvx.=jg .;a úfoaYslhdg iy ;e/õlrejka isõ fokdg ú;a;sfha kS;s{ m%Sud,a wurisxy uy;d wem b,a,d isáh;a tu iellrejkag wem§u m%;sla‌fIam l< ó.uqj m%Odk ufyia‌;%d;a reÑr je,sj;a; uy;d iellrejka fmnrjdß ui 25 jeksod ola‌jd rla‌Is; nkaOkd.dr .; lsÍug ^11 od& ksfhda. lf<ah’

Loading…


(970)

බිකිනි ඇඳන් තිසාවැවේ නාන්න ගිය තරුනි යන්ට වුණ දේ
පැයට 6500ට විකිණුනු මහනුවර නිසසංලා හා ගයානි ලොක්කෝ එක්කම මාට්ටු වුණු හැටි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න