අක්කා එල්ලුනු ගහේ මල්ලීත් එල්ලී මරුට – වීඩියෝ

Loading...

කන්‍යාභාවය වෙදේසියේ විකිණූ සුරූපිණියන් හත්දෙනා.
සැමියා මරා දැමූ බිරිඳගේ හිස රැගෙන මහ මග ඇවිද යයි – වීඩියෝ

brother died by hang in Horana like his sisterwlald t,aÆkq .fya u,a,S;a t,a,S ureg ùäfhda
w.=rejdf;dg ngf.dv uq¿f.dvlkao m%foaYfha mÈxÑ kj yeúßÈ mdi,a orejl= lcq .il f., je,,df.k ñhheu iïnkaOfhka w.qrejdf;dg fmd,sish Bfha mÍla‍IK wdrïN lf<ah’
fuf,i ñhf.dia‌ we;af;a ngf.dv lksgq úÿyf,a 4 jeks fYa%Ksfha bf.kqu ,nñka isá .uf.a i|rejka kue;s orefjls’

Loading…

isõfokl=f.ka hq;a mjqf,a nd, orejd jQ i|rejka fmf¾od rd;%s ish mshd iu. kskaog f.dia‌ we;s w;r mshd Bfha wÆhu wjÈ ù orejd ms<sn|j fidhd n,oa§ Tyq f., je,,df.k isák whqr oel fmd,sishg oekqï § we;’

fufia f., je,,d.;a njg iel flfrk orejdf.a jeäuy,a ifydaoßh o óg jir 4 lg fmr fï whqßkau f., je,,df.k ñhf.dia‌ we;s nj w.qrejdf;dg fmd,sisfha Wiia‌ ks,Odßfhla‌ wm iu. mejiSh’

Tjqkaf.a uj orejkaf.ka fjkaj Ôj;ajk w;r ñh.sh orejdf.a jeäuy,a ifydaoßfhda fofokd o ñ;a;Ksh iu. fjku ksjil Ôj;a fj;s’ ñh.sh orejd ish mshd iu. l=vd ksjil Ôj;aj isg we;’ orejdf.a mshd l=,S jev lrñka Ôúldj .;lr we;’ orejd f., je,,d.;a lcq .i wi, f,a ì÷ lsysmhla‌ ola‌kg ;sîu ksid fuh ukqIH >d;khla‌ úh yels njg o fmd,sishg iel u;= ù ;sfí’

fï iïnkaOfhka ;jÿrg;a mÍlaIK isÿlrk nj o fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d ioyka l<d’

Loading…Loading…


(1596)

කන්‍යාභාවය වෙදේසියේ විකිණූ සුරූපිණියන් හත්දෙනා.
සැමියා මරා දැමූ බිරිඳගේ හිස රැගෙන මහ මග ඇවිද යයි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න