බසයකදී තරුණියකට හිරිහැර කල පුද්ගලයෙකුට තරුණියන්ගෙන් ගුටි – වීඩියෝ

Loading...

Menaka Peiris Homecoming – Photos / Videos
ශ්‍රී ලනිපය ගැන කතා කරමින් ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් හඬයි – වීඩියෝ

busnihl§ ;reKshlg ysßyer l, mqoa.,fhl=g ;reKshkaf.ka .=á – ùäfhda
niar: ;=,§ isÿjk ldka;d ysxikhka ms<sn|j miq.sh ld,h mqrdu kkafoiska l;dnyg ,lajqkd’ Bg m%Odk;u fya;=jla jQfha bkaÈhdfõ nia r:hl§ ;reKshlaj ¥IKh lsÍfï isÿùuhs’

tf,iskau niar:hl ;reKshlg ysßyer lsÍug W;aidy l, ;reKfhla ms<sn|j mqj;la fï jk úg bkaÈhdfjka jd¾;d jkjd’

Loading…

Tyq úiska ;j;a ;reKhka lSmfofkl= iuÛ nifha isá ;reKslag fuf,i ysßyer lr we;s w;r Tyq fkdis;+ mßÈ ;reKshka fofofkl= úiska nia r:h ;=,§ tu l%shdjg úfrdaOh mdñka m%ydrhla t,a, fldg we;’

fuf,i ;reKhkaf.a ysßyer j,g tfrysj ke.S isáu iïnkaOfhka ;reKshkag iudc cd, fjâ wvú Tiafia fï jk úg m%ixYd ysñù we;s njhs jeäÿrg;a jd¾;d jkafka’ flfia kuq;a nia r:fha isá wfkla msßi fï isÿùug iïnkaOfhka lsisÿ m%;spdrhla fkdolajd isàu ms<sn|j fndfyda fokd m%Yak lr ;sfí’

tu ùäfhdaj my;ska”’

Loading…


(2208)

Menaka Peiris Homecoming – Photos / Videos
ශ්‍රී ලනිපය ගැන කතා කරමින් ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් හඬයි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න