Category: Foreign News

රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා

man-sets-patient-on-fire-inside-hospitafrday,a jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=g .sks;enQ yeá leurdjl igyka fj,d
frday,l jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=f.a we.g bkaOk oud .sks ;shk wdldrh oelafjk úäfhdajla cd;Hka;r udOH jd¾;d lr ;sfnkjd’ (more…)

(1286)

තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්

Dog-men;sßika ys;la ;sfhk ñksfyla n,af,lag lrmq wka;su my;a jevla
i;a;=kag ;sßikakq jf.a i,lk ñksiaiq jf.a wysxil i;a;= urka lkak yok ñksiaiq .ek fï Èkj, ks;ru mqj;a wmg wefikjd’ (more…)

(1150)

ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් නිසා නිරුවතින් වැඩ කරන වැසියන්

belarus-presidents-statementckm;sf.a m%ldYhla ksid ksrej;ska jev lrk jeishka PdhdrEm
fn,reia ckm;sjrhdf.a l;djl§ isÿ jQ jer§ula fya;=fjka trg jeishka ksrej;ska rdcldÍka isÿ lsÍu ms<sn|j mqj;la úfoia udOH jd¾;dlr ;sfnkjd’ (more…)

(1946)

එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO

tx.,ka;fha uekafpiag¾ úYaj úoHd,fha mYapd;a Wmdêh yodrK Y%S ,dxlsl isiqfjl= fj<|ie,l w¾O ld,Sk /lshdjl ksr;j isák wjia:djl§ miq.sh Èkl fld,a,lrejka fofofkl=g myr§ fidrlula j<lajd.kakd whqre úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd’

(more…)

(737)

ගුවන් යානයක් ගිනි ගනියි – හදිසියේ ගොඩ බස්සවයි – වීඩියෝ

Singapore Airlines Boeing 777-300ER On fire.=jka hdkhla .sks .kshs yÈisfha f.dv niaijhs ùäfhda
isx.mamqrefõ peka.s isg b;d,sfha ñ,dka kqjr olajd .uka werUq isx.amqre .=jka fiajhg wh;a SQ368 .=jkahdkfha ol=Kq mshdm;l .skakla we;sj ;sfnkjd’ (more…)

(641)

නිරුවතින් සිටි තරුණියක් කාර් එකක් ඇතුලේ ඉඳන් හැමෝටම පේන්න කරපු වැඩේ – වීඩියෝ

inside-car-from-girl-who-was-nakedksrej;ska isá ;reKshla ld¾ tlla we;=f,a b|ka yefudagu fmakak lrmq jefâ ùäfhda
ldka;djla uymdf¾ Wvqlh ksrej;aj wfYdaNk f,i yeisreKq mqj;la /ishdfjka jd¾;d jkjd’ (more…)

(1441)

කිලෝ 50ක් බර මිනිසුන් පවා කෑලි වලට කන මාළුවෙක් හමුවෙයි – වීඩියෝ

fishlsf,da 50la nr ñksiqka mjd lE,s j,g lk ud¿fjla yuqfjhs ùäfhda
Nhdkl fmkqulska hqla; ud¿fjla .ek wka;¾cd, ;=< we;s rdjh ms<snoj i;Hh lreKq lsysmhla wo wm fukak jev fjí wvúh ;=,ska Tng f.k tkjd’ Tng u;l we;s miq.sh Èkj, fmare rfgka jd¾;d jqKq wjqreÿ 13la jhie;s l=vd <ufhl= msrdkd j¾.fha ud¿jkaf.a f.dÿrla njg m;ajqKq mqj;’ (more…)

(745)

8 වසරේ සිසුවා නිසා ගැබ්ගත් වයස 24 රූමත් ගුරුවරිය – වීඩියෝ

;u mdief,a bf.kqu ,enQ 8 jif¾ isiqfjl= iuÕska fma%u iïnkaOhla we;slr.;a jhi wjqrÿ 24l .=rejßhla tu isiqjd w;ska .eí.;a mqj;la iïnkaOfhka úfoia udOH jd¾;d lrkjd’

(more…)

(2750)

වසර 6ක පෙම බිදවැටුණු පසු ලෝකේ වටේ යමින් නාදුනන පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වීමට තීරණය කල කත

fmï in|;d ì|jegqKq miq we;sjk is;a ;ejq,g úúOdldrfhka uqyqK fok ;reK ;re‚fhda wmg yuq fõ’

(more…)

(1207)

පුංචි සනායාගේ ඝාතකයා දෙස ලොවම අවධානයෙන්

1460503742869mqxÑ ikdhdf.a >d;lhd foi f,dju wjOdkfhka
fï jk úg f,dalfhau wjOdkh fhduq ù we;s miq.sh od Tiag%ේ,shdfõ W;=re fu,an¾kays T,sïmsla WoHdkh wi, ia:dkhl ;sî ikdhd kï udi my<jl is.s;s oeßhlf.a fidhd.;a u< isrer iïnkaOfhka wehf.a ujg fpdaokd t,a, ù ;sfnkjd’ (more…)

(1942)

නිරුවතට වැඩියෙන්ම කැමති ජනප්‍රිය නිළියගේ සෙල්ෆිය

film-actress-nude-selfieksrej;g jeäfhkau leu;s ckm%sh ks<shf.a fi,a*sh
fp,aiS yekaâ,¾ lshkafk ckm%sh úlg rx.k Ys,amskshls’ rEmjdyskS l;d ud,dj, m%Ok pß; i|yd rx.kfhka odhl jk weh lafIa;%hg wdfõ 2001 jif¾ ,Spy Tv, yryd’ miq.shod fhÿKq wehf.a 40 jeks WmkaÈkh fjkqfjka weh ish ksrej;a fi,a*s PdhdrEmhla bkaiag.%Eï Tiafia m< lr ;snqKd’ (more…)

(1459)

ගුවන් අනතුරකට පෙර තරුණියක් ගත්ත අවසන් සෙල්ෆිය

passenger-selfi.=jka wk;=rlg fmr ;reKshla .;a; wjika fi,a*sh
Fly Dubai .=jka iud.ulg wh;a .=jka hdkhla óg ál Èklg fmr u.Ska iy ld¾h uKav,fha 55 fofkl= iu.​ reishdfõ ol=KqÈ. frdaiaf;õ k.rfha .=jka f;dgqm, wdikakfha§ lvd jegqKd’ ta wk;=rg fya;=j fudllao lsh,d ;du;a fydhdf.k keye’ (more…)

(851)

විවාහයට දිනකට පෙර මව විසින් මනාලියව මරා දමයි

wedding-day-murderújdyhg Èklg fmr uj úiska ukd,shj urd ouhs
miq Èk újdyùug isá ish 20 yeúßÈ ÈhKsh uj úiska yqiau isr lr urd oeuQ mqj;la W;=re È,a,sfhka jd¾;d fõ’ fuu ;reKshf.a uj iy ifydaorhd wehf.a újdy ux.,Hg wod< pdß;% bgq lsÍu i|yd ksjfika bj; f.dia kej; meñfKk úg tu ;reKsh;a Tjqkaf.a l=,S ksjeisfhl=;a kqiqÿiq f,i yeisfrñka isákq oel we;’ (more…)

(1126)

මහින්ද යන ගුවන් යානයට මිසයිල ගහන්න එක්නැලිගොඩ කොටි හා කුමන්ත්‍රණ කල හඩපටය මෙන්න..

ltte_eknaligodauyskao hk .=jka hdkhg ñihs, .ykak tlake,sf.dv fldá yd l=uka;%K l, y`v mg fukak”
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d we;=¿ tjl rcfha n,OdÍka úfoia .; fjoa§ ó.uqj m%foaYfha ksjil isg tu .=jka hdkdjg ñihs, m‍%ydrhla t,a, lrk ie,iqula wvx.= y`v mghla wka;¾cd,fha yqjudre fjñka ;sfí’ (more…)

(478)

වැරදීමකින් වසර 2 ක් සිරබත් කෑ මාස 16 ක දරුවෙකුගේ සංවේදි කතාව – VIDEO

egyptian-toddler-sentenced-to-life-in-prisonjer§ulska jir 2 la isrn;a lE udi 16 l orefjl=f.a ixfõÈ l;dj Video
wjqreÿ folla ;siafia isr n;a lE udi 16 l orefjl= ms<sn| mqj;la Bðma;=fõ lhsfrda kqjßka jd¾;d jkjd’ wyuâ ukaiQ¾ kï jQ fï l=vd msßñ orejdj fmd,sish úiska ish Ndrhg f.k ;snqfKa 2014 jif¾ lhsfrda kqjr mej;s Woaf>daIKhla w;r;=rhs’ (more…)

(941)

ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් ලොක්කන්ව මරණවා.. ISIS සංවිධානය නිකුත් කළ වරෙන්තුව මෙන්න..

facebook_twitterf*aianqla iy Üúg¾ f,dlalkaj urKjd” ISIS ixúOdkh ksl=;a l< jfrka;=j fukak”
f*aianqla m‍%OdkS ud¾la il¾n¾.ag yd Üúg¾ m%OdkS cela fvda¾isg  whs’tia’ idudðlhka  wk;=re weÕùu ksl=;a lr ;sfnkjd’

ùäfhdajla u.ska fuu wk;=re weÕùu ksl=;a lr we;s w;r  Tjqkaf.a wjidkh igyka lrk njg tys i|yka lr we;s nj úfoia udOH mjikjd’ (more…)

(302)

මේ ආදරයයි නාට්‍යයේ ඉෂිතා විවාහ ගිවිසගෙන – Photos

divyanka-vivekfï wdorhhs kdgHfha bIs;d újdy .súif.k – Photos
bkaÈhdfõ fukau Y%S ,xldfõ o risl risldúhkaf.a wdl¾IKh Èkd.;a bIs;d fyj;a ÈjHdkald ;%Sm;s újdy .súif.k we;s nj bka§h udOH jd¾;d lrkjd’ (more…)

(1011)

ජනපති ඔබාමා යන යන තැන රැගෙන යන කුඩා බුදුපිළිමයක් සාක්කුවේ – ඔහුට ඇති ආශිර්වාදය එයයි – වීඩියෝ

wfußldkq ckdêm;s nrla Tndud ish l,siï idlal=j ;=< /f.k hk oE ms<sno úfYaI fy<sorõjla isÿlr ;sfnkjd’ta hQ ähqí wdh;kh iu. úfYaI idlÉPdjlg tlafjñka’

(more…)

(447)

ක්‍රිස් ගේල් කාන්තාවකට ජනනේන්ද්‍රිය පෙන්නලා?

145l%sia f.a,a ldka;djlg ckfkakao%sh fmkak,[email protected]
TiafÜ‍%,shdfõ ì.anEIa ;r.dj,sh w;r;=r ksfõÈldjlg fkd.e,fmk jpkfhka l;d l< njg fpdaokdjg ,laj isák ls‍%ia f.a,a yg ;j;a tjeksu fpdaokdjla t,a,ù ;sfnkjd’ (more…)

(984)