Category: Local News

උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ

hackers1Wiia fm< úNd.h l,aod.kak ckm;sf.a fjí wvúh yelal< mdi,a isiqjd yiqfõ
miq.sh isl=rdod ckdêm;sjrhdf.a ks, fjí wvúh ^president.gov.lk& yels lsÍug ,lalrk ,o mqoa.,fhl= thg msúfik whg oel.;yels jkakg ;¾ckd;aul b,a,Sï lsysmhla igyka lr ;snqKs’ Wiia fm< úNd.h ,nk jif¾ wfma%,a udifha meje;aùug úfrdaOh mEu we;=¿ lreKq lsysmhla tys igykaj ;sî we;’ (more…)

(938)

කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා

shoot-in-malambel¾k,a cfk,a ljq¿fjka ìßhf.a l=ig fjä ;sh,d
ud,fí” msÜgq.,” biqremqr m‍%foaYfha fouy,a ksjil Ôj;a jqKq hqO yuqod l¾k,ajrfhl=f.a ìß|lg lsishï mqoa.,fhl= úiska fjä ;nd m,d f.dia we;s nj w;=re.sßh fmd,Sish mjihs’ (more…)

(991)

ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි

olimpic,sxf.akao%sh È.= ùu ksid T,sïmsla molalula wysñjQ yeá
;ukaf.a ,sxf.akao%sh ksid T,sïmsla n,dfmdfrd;a;=j iqkajQ l%Svlfhla ms<sn|j l;dnyla ßfhda T,sïmsla .ïudkfhka wefikjd’ (more…)

(5376)

බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍

ñka i;s lsysmhlg fmr m‍%Odk fmf<a nexl=jl fmïj;=ka hqj<lf.a wkshï weiqrl ùäfhdajla ksid iudc udOH le<UqKd’

miqj jd¾;dù ;snqfka tu isoaêh ksid wod< ldka;dj fiajd ia:dkfhka fkrmkq ,enQ nj;a fofokdf.au mjq,a Ôú; wjq,a jQ nj;ah’f*daka frmhd¾ u,a,S ksid fï ùäfhda wka;¾cd,fha me;sreK njgo f;dr;=re jd¾;dù ;snqKd’

(more…)

(4923)

වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?

astrology-predictionsjir 12lg miq t<fnk wf.daia;= 11 .=re udrej Tng fldfyduo @
.=re .%yhd Y=Nhka w;r m%Odkshd h’ .=ref.a oDIaáh Bg;a jvd m%n, h’ wxYl 144 – fyda ;%sfldaK oDIaáh – fyda w¾O ;%sfldaK oDIaáh – úiska iEu fohla u m%j¾Okh lrkq ,nhs’ uqo,a nexl= .=re ckudOH m%ldYk iy l%Svd iskud hkdÈ lafIa;% .=ref.a úIh m:hg yiqfõ’

(more…)

(1627)

මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී

fudrgqj úYajúoHd,fha bxðfkare mSGfha m<uq jif¾ wOHdmkh ,nñka isá YsIHhl= ish fkajdisldrfha§ fmf¾od ^11 jeksod& iji l;=rlska f., m%foaYhg wekf.k ishÈú ydks lrf.k we;’

(more…)

(720)

කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ

nKavdr.u – l¿;r ud¾.fha” fudrka;=vqj” f.dak¥j m%foaYfha§ miq.sh Èfkl rd;%S 7 g muK ud¾.h udreùu i|yd /§ isá jhi wjqreÿ 76 úY%dñl .=rejßhla” jEka r:hl .efgk whqre tu jEka r:fha iú lr ;snQ leurdfõ igykaj ;snqKd’

(more…)

(1052)

හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ

l;r.u lsßfjfyr wi, báfld<hla u; udi 14 la jhie;s orejka ;sfokd iy wfkla orejka fofokd ;ndf.k jkaokdfõ meñfKk ne;su;=kaf.ka orejka Ôj;a lrùu i|yd foudmsh hqj<la iyh m;k whqre fï Èkj, oelsh yelsh’

(more…)

(982)

කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා

katharagamal;r.u .sh mqoa.,fhl=f.a ll=, ue‚la‌ .fÕa§ lsUqf,la‌ ld,d
reyqKq l;r.u foajd,fha meje;afjk wei< ux.,Hh i|yd odkhla‌ §ug meñK isá lvj; ueÈß.sßh m%foaYfha whl= 04 od rd;%s 7 g muK ue‚la‌ .fÕa 03 jeks md<u wi,§ oejeka; lsUq,l=g yiqùfuka Tyqf.a ll=,l fldgila‌ wysñúh’ (more…)

(502)

සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි

ÿ¾,N .Kfha jki;=ka ovhï l< njg fpdaokd t,a, jQ idoa Yrd*a kue;s mqoa.,hd wo ^03& fmrjrefõ kS;s{jrfhl= iu. meñK mkaú, fmd,Sishg Ndr ù ;sfnkjd’

(more…)

(399)

රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය

Baby_foundremsh,a úiafia nE.a tll wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla odf.k .sh ;reKsh
wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla remsh,a úiafia áhq,sma nE.a tll oudf.k /f.k hñka isá ;reK ldka;djla rd., fmd,sish úiska nDla ihsâ fmd,sia uqrfmdf<a§ Bfha ^30od& w;awvx.=jg f.k we;’ (more…)

(788)

අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව

fï iir ÿl f;areï f.k mejÈ Èúhg we;=,;a jqKq fufy‚ka jykafia flfkla .ek fï ojiaj, wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd’ ta fufykska jykafiaf.a mejÈ ku wdY%ujdiS Nslal=kS fÄud’

(more…)

(1025)

HOT වෙන්නේ කොහොමද කියලා යුරේනි රන්දිර්ට කියලා දෙන හැටි – වීඩියෝ

hot youraniHot fjkafka fldfyduo lsh,d hqf¾ks rkaȾg lsh,d fok yeá ùäfhda
idudkHfhka ,xldfõ f.disma l;d wefyk ks<sfhda lsysmfofkla bkakjd’ ta w;ßka tlaflfkla ;ud hqf¾ks fkdYsld lshkafka’ (more…)

(1851)

ජනප්‍රිය නිළි සුලේඛා ජයවර්ධන ඇඳුම් මාරු කරද්දී සේවකයකු වීඩියෝ කරලා

ksñ we÷ï wf,úi,l we÷ï udre lrk l=áhla ;=< fg,skdgH ks<s iqf,aLd chj¾Ok we÷ula udre lrñka isáh§ ryis.;j ùäfhda.; l< njg ielmsg foysj, fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá tys fiajlhl= .,alsiai w;sf¾l ufyia;%d;a m%y¾Id rKisxy uy;añh úiska remsh,a ,laIh ne.ska YÍr wem folla u; uqod yeÍug ksfhda. l<dh’

(more…)

(2860)

පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ඛෙල්ල කපලා වස පානය කරලා – වීඩියෝ

wïmdr fldKavjgqjdk fj,ahdfhaÈ 27 yeúßÈ .=rejßhla lmdfldgd >d;kh lr ;sfnkjd’ wehj >d;kh l< njg ielflfrk ;reKfhl= ji mdkh lsÍu fya;=fjka wïmdr uy frday,g we;=,;a lr we;s njhs jd¾;d fjkafka’

(more…)

(536)

උපදින්න සිටි නිවුන් දරුවන් උපදින්න පෙර මරුට බිලි කළ ත්‍රිරෝද යතුරුපැදි අනතුර – ත්‍රීවිල් කාරයා බයිසිකලය පිටුපසින් හප්පලා

WmÈkak isá ksjqka orejka WmÈkak fmr ureg ì,s l< ;%sfrdao h;=remeÈ wk;=r ;%Sú,a ldrhd nhsisl,h msgqmiska ymam,d
wúkS; ßheÿrka fl;rï kï wysxil Ôú; m%udKhla fï jir ;=< muKla ì,s.kakg [email protected] tfy;a fl;rï wk;=re m%udKhla isÿ jqjo ta ßheÿrkaf.a wúkS;lïj,g fyda fkdie,ls,a,g ksudjla ke;’ (more…)

(571)

එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප

tlu mjqf,a 7la uy uÕ wjika .uka hEjQ .,suqj wk;=r PdhdrEm
miq.sh Èfkl fld<U kqjr m%Odk ud¾.fha .,s.uqj wdikakfha isÿjQ ßh wk;=rlska wjdikdjka; f,iska mqoa.,hska ;sfofkl= ñh.shd’ widOH ;;ajfhka frday,a .;l< ;j;a 4 fofkl=o miqj ñh.sh w;r fï jk úg jd¾;d jkafka Tjqka tlu mjqf,a idudðlhska njhs’ (more…)

(572)

මන්තර බලෙන් අලින් මෙල්ල කරන දියණිය කතාකරයි – මන්තරය කියලා දුන්නේ තාත්තා

uka;r nf,ka w,ska fu,a, lrk Èh‚h l;dlrhs uka;rh lsh,d ÿkafka ;d;a;d
orefjda mqÿudldrh’ Tjqyq l=vd ld,fha isgu úúO olaI;d fmkaj;s’ we;eï orejka l=vd ld,fha isgu ìh.=¨‍ h’

(more…)

(674)

රෑට රෑට කාන්තාවන් ඉන්න ගෙවල් වලට රිංගලා අමුතුම වැඩක් කරන නිශාචරයෙක්

man-enter-to-house-in-night?g ?g ldka;djka bkak f.j,a j,g ßx.,d wuq;=u jevla lrk ksYdprfhla
uy ? f.j,a j,g we;=,a fj,d tl tl cd;sfha jev lrkak yok” i,a,s fydrlï lrkak yok ñksiaiq .ek wmsg iudcfha wykak olskak ,eì,d ;sfhkjd’ fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla .ek’ isoaêh wdrxÑ fjkafka .ïfmd, me;af;ka”’ (more…)

(665)

බ්‍රේක් නැතිව රිවස් එකට ආව ලොරිය පාසල් ගුරුවරිය බිලිගනී

school-teacher-dies-in-accidentfí%la ke;sj ßjia tlg wdj f,dßh mdi,a .=rejßh ì,s.kS
àp¾j;a hg lrf.k lfâ jyf,;a lvdf.k f,dßh k;r jqKd’
ln.uqj uxikaêfha§ fmf¾od ^22& f,dßhg hgùu ksid mdi,la yd .ula yඬjñka ymqúg m,a‍f,a.u mÈxÑ 52 yeúßÈ tia’ l,HdKj;S kue;s k¾;k wdpd¾hjßh Ôú;fhka iuqf.k we;’ (more…)

(340)

මොරටුවේදී ගිනි තියාගෙන මැරුණ තරුණයා ගැන තරුණිය උසාවියේදී කියපු කතාව

man-sets-himself-on-fire-in-moratuwafudrgqfõ§ .sks ;shdf.k uereK ;reKhd .ek ;reKsh Widúfha§ lshmq l;dj
Tyq udj nh lr,d nf,kau rEï j,g f.ksÉpd
wújdyl ;reKhl= fma%u iïnkaO;djhla‌ meje;ajQ újdyl ldka;djla‌ bÈßmsg ish YÍrhg fmg%,a j;alr .sks ;ndf.k ishÈú kid .ekSfï mqj;la‌ fld<U kd.ßl yÈis urK mßla‍IK Widúfha meje;s idla‌ls úNd.h§ wkdjrKh úh’ (more…)

(730)

ස්කූටරයෙන් ගිය ගමන යුධ හමුදා බවුසරය යට සිරවී අවසන් ගමන වුණු හැටි – Photos

accc4ial+grfhka .sh .uk hqO yuqod njqirh hg isrù wjika .uk jqKq yeá Photos
hdmkh k.rh wdikakfha isÿjQ wk;=rlska wo ^18& ial+g¾ tll .uka.;a ldka;djla ñhf.dia ;snqKd’ tfukau weh iu.Û tys .ukal< ÈhKsho nrm;, ;=j,d ,nd frday,a .;lr ;sfnkjd’ (more…)

(606)

කාමතුරයන්ට හසුවූ තවත් පාසැල් දැරියක් මරු තුරුලේ

Young School Girl killed at Mahiyangana (5)ldu;=rhkag yiqjQ ;j;a mdie,a oeßhla ure ;=ref,a
uyshx.k” ßÈud,shoao fudrdk .ïudkfha jhi wjqreÿ 09l mdie,a oeßhla mdie, ksuù wehf.a ksji n,d hñka isáh§ le,hg /f.k f.dia urd oud ;sfnkjd’

isrer we,l ;sî Bfha ^17& iji 4’30h muK fidhd.;a nj uyshx.k fmd,sish mjikjd’ tu oeßh ÿIKh lr oeßh urd oukakg we;soehs iel lrk nj fmd,sish mjikjd’
(more…)

(342)

හික්‌කඩුව මුහුදු වෙරළේ නිරුවතින් සිටි විදේශිකයා

hikaduwa-forinaysla‌lvqj uqyqÿ fjrf<a ksrej;ska isá úfoaYslhd
Èjd ld,fha ysla‌lvqj uqyqÿ fjrf<a ksrej;aj isàfï fpdaokdjg jro ms<s.;a úfoaYslhl= fj; ;rfha wjjdo l< .d,a, w;sf¾l ufyaia‌;%d;a flair iurÈjdlr uy;d ú;a;slre uqodyeÍug ksfhda. lf<ah’ (more…)

(480)