Category: Local News

ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන – නදීශා හේමමාලි

nadeesha-iraj.Ksld jD;a;sh kS;s.; lrkak ´k k§Yd fyauud,s
.Ksld jD;a;sh kS;s.; lsÍug ;ud leu;s nj k§Yd fyauud,s mjikjd’ ta brdÊ ùrr;ak iu. f*ia nqla Tiafia meje;ajQ iÔj jevigykl§h’ Bg fya;=j f,i weh fmkajd fokafka” uu olsk úÈhg ñksiaiq f.dvla fj,djg ;ukaf. ÿj wïud ifydaoßh wmfhdackh lrkj’ tÉpr wd;;shlska bkafk’ .ïno ú;rla fkfjhs k.rj,;a fï ;;ajhg uqyqK §, ;sfhkj’ fïl ueðla tlla fj,d ;sfhkafk’ ux ys;kafk fïl kS;s.; lf<d;a ta whg fyd|hs’ (more…)

(473)

පාරෙන් පිට පැන්න වෑන් රථයට යටවී 17 හැවිරිදි තරු‚යක මරුට – ඡායාරූප

01 (1)mdfrka msg mekak jEka r:hg hgù 17 yeúßÈ ;re‚hl ureg PdhdrEm
l;r.u isg ;sia‌iuydrduh ola‌jd Odjkh fjñka ;snQ fvd,amska j¾.fha jEka r:hlg hgù ody;a yeúßÈ ;re‚hl Bfha ^15 jeksod& fmrjrefõ muK ñhf.dia‌ ;sfí’ fuf,i ñhf.dia‌ we;af;a ;sia‌iuydrdu cQ,am,a,u mÈxÑj isá l=reúgf.a chka;s ufyaIsld kue;s ;re‚hhs’ (more…)

(486)

නැවුම් පෙම ගැන නදීෂා කියන කතාව

chat-with-nadeesha-hemamalikejqï fmu .ek k§Id lshk l;dj
fidaI,a óähd tfyu ke;a;ï iudc fjí wvúj, ks;ru l;dnyg ,lafjk pß;hla ;uhs k§Id fyauud,s lshkafka’ fjkia jQ ks¾udKj,g rx.k odhl;ajh ,nd fok k§Id .ek fï ojiaj, yqÕ fofkla l;d lrkjd’ ta wÆ;a fmïj;d ksid’ Tyq n;SI o is,ajd’ n;SIf.;a k§Idf.;a wdorh .ek l;d lrkak fujr ßúirishg k§Idj tl;= lr.;a;d’ (more…)

(393)

කොළඹ – කටුනායක හයිවේ එකේ කාර් එකක දරු ප්‍රසූතියක්

child-birth in carfld<U lgqkdhl yhsfõ tfla ld¾ tll ore m%iQ;shla
lgqkdhl – fld<U wêfõ.S ud¾.fha wêfõ.S fmd,sia fldÜGdihg wh;a fudag¾ r:hl ì,s|l= m%iQ; lsÍfï isoaêhla jd¾;d jkjd’ (more…)

(1177)

ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරමින් රේල් පාර පැන අවසන් ගමන් ගිය සොහාන්.

school-student-killed-by-train-accidentcx.u ÿrl:kfhka l;d lrñka f¾,a mdr mek wjika .uka .sh fidydka’
fldaÉÑh oel,d thd wks;a f¾,a mdrg udre jqKd-ta;a tlalu ;j fldaÉÑhla wks;a f¾,a mdfrkq;a wdjd’
wmßlaIdldÍ f,i ÿïßh ud¾.fha /§ isáu fukau ta yryd .uka lsÍu ksid miq.sh ld,h mqrd wkfmalaIs; f,iska ;reK Ôú; /ila wmg wysñjqKd’

(more…)

(579)

රෝගීන්ගේ අත්කඩන නර්ස් නෝනා ගැන ඔබත් දන්නවාද?

nurse-that-break-patients-handsfrda.Skaf.a w;alvk k¾ia fkdakd .ek Tn;a [email protected]
fk¿nEj rcfha frday,g .sh wd;rhsáia frda.h fya;=fjka ol=Kq w; È.yer .eKsug fkdyelsj mSvd úÈk ;sore ujlf.a ol=Kq w; reêr mSvkh ueKsug nj mjid fyÈhla n,y;aldfhka weo lvd oeóu fya;=fjka weh m%;sldr ioyd wkqrdOmqr YslaIK frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd’ (more…)

(275)

˜නුදුටු පෙමකට දිවි පුදන්න යෑමෙන් මං කරන්න ගියේ මෝඩ වැඩක්

17 úhe;s mdi,a isiqúh fírd.;a Èlaje,af,a fmd,sia fufyhqu
bl=;a 07 jeks od yo lïmkSh hula isÿfjñka ;sìK’ta ud;rg kqÿre Èlaje,a, uqyqÿ ;Srfha h’ fõ,dj Wfoa 7’35 muK úh’

(more…)

(660)

කොසු මිටෙන් ගසා අවුරුදු දෙකේ දරුවා ඝාතනය කරලා. මවගේ පාපොච්චාරණය මෙන්න – වීඩියෝ

Man Arrested for allegedly killing Little Boyfldiq ñfgka .id wjqreÿ fofla orejd >d;kh lr,d’ ujf.a mdfmdÉpdrKh fukak – ùäfhda
wjqreÿ 02l l=vd orefjl= fldiq ñglska .id urd j,oeuq isoaÈhlg iïnkao ielldr ujla uyshx.k fmd,sish úiska fmf¾od ^12& oyj,a uyshx.k” ßÈud,shoao m%foaYfha§ ielmsg w;a wvx.=jg .kq ,eîh’

(more…)

(418)

ආදරය ඉල්ලා එක්‌දරු මවගේ දාහත් පලකට පිහියෙන් ඇන්න උමතු අනංගයා

boy-try-to-kill-women-over-love-affairwdorh b,a,d tla‌ore ujf.a ody;a m,lg msysfhka wekak Wu;= wkx.hd
wkshï fmu ms<sfkd.;a;ehs WrK jQ ;reKhl= tla‌ore ujlg 17 m,lg msysfhka wekSu ksid nrm;< ;;a;ajfha miqjk weh kdj,msáh Èia‌;%sla‌ uy frday,g we;=<;a fldg we;’ (more…)

(771)

ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානගේ වෙඩින් එකේ හැමෝම හිනාවෙද්දි චාමර වීරසිංහ කීව නාඹර වස්සාගේ සින්දුව – වීඩියෝ

chamara-weerasinghe-singing-in-indunil-andramanab÷ks,a wkao%udkf.a fjäka tfla yefudau yskdfjoaÈ pdur ùrisxy lSj kdUr jiaidf.a iskaÿj ùäfhda
m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfï ksfõol fukau m%Odk .dhl Ys,amsfhla jqKq b÷ks,a wkao%udk myq.sh ojil hq.Èúhg t<eUqKd’ (more…)

(849)

ෆෙස්බුක් පෙමක් නිසා කජු ගසක එල්ලී ජීවිතයෙන් සමුගත් මහේෂ් – ඡායාරූප

iudc cd,d fjí wvúhla jk f*ia nqla Tiafia yÿkd .;a ;re‚hlg fmï l< ;reKfhl= weh fjk;a újdyhla isÿ lr .ekSug iqodkï jk mqj; wid f.< je<,df.k ñh f.dia isáh§ yuqù ;sfnkjd’

(more…)

(1562)

අධික වේගය නිසා නෑගම් ගිය පිරිසක් අනතුරේ – වීඩියෝ

cdwe, isg yegka fldg., olajd Odjkh jq l=vd f,dß r:hla ud¾.fhka bj;g mek m%Odk ud¾.fha wNshi jq l¿.,l yemsfuka f,dß r:fha .uka .;a uj”mshd iy mq;d nrm;, f,i ;=jd, ,nd ÈlaTh uq,sl frday, fj; we;=,;a l< nj yegka fmd,sish mjikjd’

(more…)

(798)

වෙල්ගමගේ පෙම්වතියට රංජන් පෙම්කරලා මාට්ටු

welgama-vs-ranjan-300x159fj,a.uf.a fmïj;shg rxcka fmïlr,d udÜgq
fmïj;shla fya;=fjka md¾,sfïka;=fõ§ WKqiqï l;dnyla we;sjqKd’ ksfhdacH weu;s rxcka rdukdhl uy;d mejiqfõ uu ;s;a; we;a; l;d lrk ñksfyla njhs’ fï oekq;a fcdaka wur;=x. weu;sjrhd ;udg nek je§ .sh nj rdukdhl uy;d mejiQfõ lvd oeuqKq ux;Sre m%‍Yakh .ek l;d lsÍu Bg fya;=j njhs’ (more…)

(786)

දුශ්‍යන්තගෙ පෙම්වතිය විස්සයි20 කප්එක උස්සලා – ඡායාරූප

.dhlfhla yd k¾;k Ys,amshl= jk ÿIHka; ùrukaf.a fmïj;sh jk iafg*ks isßj¾Ok f,dal l=i,dk mkaÿjdr úiaihs – 20 l%slÜ ;r.dj,sfha Y+r;d l=i,dkh ish;g f.k ne,Sug jdikdj Wodlr.;a ,dxlsl fl,a, njg m;aj isà’

(more…)

(858)

නාගයා එළවන්න කාන්තාවගේ රහස්‌ පෙදෙසේ දෙහි ගෙඩි දෙකක්‌ සඟවා කට්‌ටඬියා පලා යයි..

woman-abused-by-exorcist-during-unusualkd.hd t<jkak ldka;djf.a ryia‌ fmfofia foys f.ä folla‌ iÕjd lÜ‌gçhd m,d hhs”
ks;ru ksjig kd.hl= tkjd hEhs mejiQ ldka;djlg th j<la‌jd §ug Ydka;s l¾uhla‌ l< hq;= hEhs mejeiQ lÜ‌gçhl= ta i|yd remsh,a úisoyila‌ f.k tu Ydka;s l¾uh lrk uqjdfjka ldka;dj ldurhlg f.k weh isysiqka lsÍfuka miq ksrej;a fldg wef.a ryia‌ m%foaYfha foys ysrfldg m,dhEu ms<snoj ÈUq,m;k fmd,sish mÍla‍IK wrUd we;’
(more…)

(1008)

අවුරුදු 22 ක විවාහ ජීවිතය අතහැර තරුණියක් සමග තහනම් පෙමින් බැදුනු විශ්‍රාමික නිලධාරියා

military-officerwjqreÿ 22 l újdy Ôú;h w;yer ;reKshla iu. ;ykï fmñka neÿkq úY%dñl ks,Odßhd
wjqreÿ 22 la mjq,a Ôú;h .;l< úY%dñl hqo yuqod Æ;skajrfhl= ore fofokd w;yer ish jeäuy,a mq;d bÈßfhau wkshï fmïj;sh iu. Ôú;h .;lsÍfï mqj;la wmsg wykak ,enqKd’ (more…)

(1108)

අක්කගේ දොල සිඳවන්න මල්ලී නිදියහනේදී ජීවිත 2ක් එළොව යවපු හැටි – ඡායාරූප

uyshx.k wrdj;a; ;reK jHdmdrh m%foaYfha ujl yd l=vd Èh‚hl ksÈ hyfka§u >d;kh l, iellrefjl= uyshx.k fmd,sish úiska isÿl< úu¾IK j,ska jir tlyudrlg miqj tal, m%foaYfha ieÕj isg fmd,sisfhka lÜá mksñka isáh§ w;awvx.=jg m;aj we;’

(more…)

(1211)

තරැණයින් ගොනාට ඇන්දූ යුරේනි යුගදිවියට?

,xldfõ ckm%sh ks?mk Ys,amskshla jk hqf¾ks fkdIsld ldg;a fydrd újdy Èúhg tlaù we;s nj wdrxÉ jkjd’ ta úl=ï keue;s ùäfhda wOHlaIl jrhd iu.hs’ úl=ï keue;a;df.a Facebook msgqjg Tjqkaf.a újdy Èkfha Pdhd?m tlafldg ;sfnkj’ hqf¾ks f.a <.u ys;j;a md¾Yj lsysmhla fï ksid wukdm ù we;s njo mejfikj’

(more…)

(1513)

පෙම් පළහිලව්වකට දිවිනසාගත් බවට ෆේස් බුක් හා වෙබ් අඩවි මරාදැමූ දෙව්මි සේයාට යළි පණ ඇවිත්

fake-story-of-dewmi-seyas-suicidefmï m<ys,õjlg Èúkid.;a njg f*aia nqla yd fjí wvú urd±uQ foõñ fiahdg h<s mK weú;a
Bfha Èkfha we;eï fjí wvú yd f*aianqla msgq Tiafia ±ä l:dnyla we;s lrjQ mqj;a jd¾;djla jQfha foõñ fiahd kue;s ;reKshl fmïjf;l= ksid f*aia nqla igykla ;nd ñh.sh mqj;hs’ (more…)

(1060)

ෆේස්බුක් තුලින් හඳුනාගත් පෙම්වතා නිසා ෆේස්බුක් සටහනක් තබමින් දිවියට සමුදුන් දෙව්මි

deaumif*ianqla ;=,ska y÷kd.;a fmïj;d ksid f*ianqla igykla ;nñka Èúhg iuqÿka foõñ
f*ianqla iudc cd,h Tiafia y÷kd.;a fmïj;d ;ud w;yer hdu fya;=fjka is;a ;ejq,g m;a foõñ fmf¾rd kue;s ;reKshla ishÈú kidf.k we;ehs jd¾;d fõ’ ñh hdug m%:u weh urKh .ek i|yka jk fndfyda oE f*ianqla fj; tlafldg ;snqfka fuf,isks’ (more…)

(836)

රූම් එකකට දාලා නිරුවත් කරලා කෙල්ලෙකුත් ළඟට දාලා ෆොටෝ ගන්න අමුතුම ගේමක් මාට්ටු – වීඩියෝ

nochchiyagama-money-caserEï tllg od,d ksrej;a lr,d fl,af,l=;a <.g od,d f*dfgda .kak wuq;=u f.aula udÜgq ùäfhda
ñksiaiq widOdrK úÈhg i,a,s fydhkak oeka ldf,a wuq;= f.aï .ykjd’ Th f.aï kQf,ka ñia jqfkd;a k;r fjkafka ysrf.or’ tfyu;a ke;a;ï tf,dj .syska’ f.dv fofkla oeka ldf,a mqreÿfj,d bkafka i,a,sldrfhda fydhdf.k thd,f.a fudllayß jereoaola fydhdf.k tal Wäka od,d i,a,s .kak’ (more…)

(1531)

සමනලී ෆොන්සේකා හා ඉන්ද්‍රචාප අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම්

court-order-to-arrest-samanali-indrachapaiuk,S f*dkafiald yd bkao%pdm w;awvx.=jg .ekSug iQodkï
iskud ks<s iuk,S f*dkafiald yd .dhl bkao%pdmd ,shkf.a w;awvx.=jg .kakd f,ig ksfhda. lrñka l=reKE., m%Odk ufyia;%d;a .S;dks úf–isxy fufkúh jfrka;= ksl=;a lr we;s njg mqj;am;a jd¾;d j, oelafjkjd’ (more…)

(1056)