Category: Video Gallery

ඔබාමා බලන් ඉද්දි භාග්‍යා කෞෂාල්ගේ ඔඩොක්කුවේ – ඡායාරුප

Bhagya 01Tndud n,ka boaÈ Nd.Hd fl!Id,af.a Tfvdlal=fõ – PdhdrEm
ls‍%lÜ C%Svl fl!Id,a is,ajd iu. újdyjQ kjl ks<s Nd.Hd fyÜáwdrÉÑ újdyfhka miqj jeä ld,hla .; lf,a úfoia rgj,a j,hs’ ráka rgg hk .ufka Tjqka fofokdg weußldkq ckdêm;sjrhdjo uqK .eiqkd’ (more…)

(4205)

ජෙනිෆර්ගේ සරාගී ගීතය යූ ටියුබ් හොල්ලයි – වීඩියෝ

songfcks*¾f.a ird.S .S;h hQ áhqí fyd,a,hs – ùäfhda
fcks*¾ f,dafmia” <.s wi,shd iu. .dhkd lrk kï nQá kï .S;fha rEm rpkh fï jk úg wka;¾cd,fha fndfyda ckm%sh ù ;sfí’ (more…)

(3431)

දරුණු රිය අනතුරකට මුහුණ දුන් පාපැදිකරුවෙක් අනූනවයෙන් බේරුණු හැටි – වීඩියෝ

accoreKq ßh wk;=rlg uqyqK ÿka mdmeÈlrefjla wkQkjfhka fíreKq yeá – ùäfhda
reishdfõ fudialõ k.rfha§ md meÈlrefjl= oreKq .kfha ßh wk;=rlg uqyqK fok wdldrh oelafjk o¾Yk fm<la trg udOH Tiafia m< lr ;sfí’ (more…)

(2266)

මහේන්ද්‍ර උපන් දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි….. – වීඩියෝ

Screenshot_5ufyakao% Wmka Èkh ieurefõ fufyuhs”  ùäfhda
,xldfõ w;s olaI rx.k Ys,amsfhl= jk ufyakao% fmf¾rd ish WmkaÈk idoh Bfha Èkfha iurk ,§’ fuys úfYaI;ajh jkafka lsisÿ ldka;djlg wod< idohg wdrdOkd fkdlsÍu;a” idoh i|yd meñK isg we;af;a msßñ mqoa.hska muKla nj;ah’
(more…)

(2005)

වාරියපොල බස් නැවතුමේදී පහරදුන් තරුණිය – වීඩියෝ

wkjYHh Wiq¿ úiq¿ l,ehs mjiñka ;re‚hla úiska jdßhfmd, kj fj<| ixlS¾Kfha§ ;reKfhl=g myrfok kj ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,h mqrd ckm%sh ù ;sfí’ fuu myr§ug fya;=ù ;sfnkafka ;re‚h f.a we÷ï foi n,d ;j;a ;reKhka lsysmfofkl= iuÕ Tyq úys¿ lsÍuhs’ 

(more…)

(3627)

රූපලාවන්‍ය දොස්තර පුෂ්පා මිසී එක්ක යුග ගීයක් කියලා – වීඩියෝ

Screenshot (1)rEm,djkH fodia;r mqIamd ñiS tlal hq. .Shla lsh,d””  ùäfhda
kdj, mÈxÑ m%shkað wÆ;af.a kï ffjoHjßhf.a >d;kh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a fld<U úYdld mdf¾ fldiaueála i¾cß la,sksla fm!oa.,sl ffjoH idhkfha fodia;r ksu,a .uf.a fld<U cd;sl frdayf,a fyo ks<OdßKshla jk mqIamd ruHdks o fidhsid iu. hq. .Shla .ehQ whqre my;ska krUkak (more…)

(3489)

තවත් සොරකම් දෙකක් තෙවැනි ඇසෙන් අල්ලාගනී – වීඩියෝ

Screenshot_52;j;a fidrlï folla f;jeks wefika w,a,d.kS’ ùäfhda
wïn,kaf;dg iy .d,a, udm,.u m%foaYhkays ia:dk foll isÿjQ fidrlï igyka jQ wdrlaIs; leurd o¾Yk lsysmhla ,eî ;sfnkjd’ jd¾;dlrejka mejiqfõ wod< fidrlïj,g iïnkaO iellrejka o w;awvx.=jg m;aj we;s njhs’
(more…)

(1595)

තම සොයුරාගේ වැඩි මහලු වීමට අකමැති අක්කාගේ කඳුළු – වීඩියෝ

1;u fidhqrdf.a jeä uyÆ ùug wlue;s wlaldf.a l÷¿ ùäfhda
ukqIH Ôú‍;fha iEu fokdgu fmdÿ O¾u;djh kï bm§u yd urKhhs’ 
fï jpk fol w;r mr;rh tkï Ôj;a jk ld,h úiska ukqIH j¾.hdg fukau i;=kag o ,ndfok fmdÿ wfkl=;a O¾u;djh kï ÿl yd iemhs’ 
(more…)

(2362)

ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිටි පුජාගෙන් රම්බරි ගීතයට අලංකාර නැටුමක් – වීඩියෝ

poojfma%laIld.drfha isá mqcdf.ka rïnß .S;hg w,xldr kegqula – ùäfhda

miq.sh Èkl ckm%sh rx.k Ys,amskS mqcd WudYxl¾ fld<U ñhqishia úoHd,fha mej;s W;aijhlg iyNd.S ù we;’

 

(more…)

(4600)

මගීන් 295 රැගත් මැලේසියානු ගුවන් යානයකට වෙඩි තබා බිම හෙලයි. – ඡායාරුප / වීඩියෝ

Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 020u.Ska 295 /.;a uef,aishdkq .=jka hdkhlg fjä ;nd ìu fy,hs’ – Pdhdrem $ ùäfhda

;ju;a wNsryilaj mejf;k MH 370 .=jka hdkfhka miqj ;j;a uef,aishdkq .=jka hdkhla reishdkq foaY iSudj wi,g lvd jeà we;’ weïiag¾vEï isg lajd,d,dïmq¾ olajd .uka .;a MH17 .=jka hdkh fufia wk;=rg m;aj we;af;a u.Ska 295 fofkl=o iu.sks’ (more…)

(3150)

ලංකාවේ Youtube තරුව පෙම්වතියට කල විවාහ යෝජනාව ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට – වීඩියෝ

jehan-p,xldfõ Youtube ;rej fmïj;shg l, újdy fhdackdj f,dj mqrd ckm%sh;ajhg – ùäfhda
hqáhqí fj; ks¾udKd;aul ùäfhda tlalrk wka;¾cd;slj m%isoaêhg m;a fcydka rK;=x. úiska ish fmïj;shg isÿl, újdy fhdackdj fïjkúg wka;¾cd,h mqrd ckm%sh;ajhg m;aj we;’
(more…)

(3315)

කුලප්පු වූ හරකාගෙන් පහර කෑ සංචාරකයා – ඡායාරුප / වීඩියෝ

bu6l=,mamq jQ yrldf.ka myr lE ixpdrlhd – Pdhdrem $ ùäfhda

iamd[a[fha ieKfl<shloS 25 úhe;s ´iafÜ%,shdkq ixpdrlfhl=g l=,mamq jQ yrfll= t,j t,jd myrfohs’ (more…)

(3443)

හැපෙන්න යන ගුවන් යානා දෙකක් – වීඩියෝව

airyefmkak hk .=jka hdkd folla – ùäfhda
nd¾isf,dakd .=jkaf;dgqfmdf<aÈ fjkak .sh uyd úkdYhla leurdjl igyka fj,d ;sfhkjd’ fjkak .sh úkdYh kï iq¿mgq keye’ u.S .=jka hdkd folla tlsfkl yefmkakkhs .sfha’ yenehs ldf.a ldf.;a jdikdjg ta wk;=r wkQ kjfhka u. wefrkj’ tfyu jqKdkï Ôú; 583lg jqfKa fudllao lsh,j;a ys;d.kak neßfjkj’ (more…)

(2565)