ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානගේ වෙඩින් එකේ හැමෝම හිනාවෙද්දි චාමර වීරසිංහ කීව නාඹර වස්සාගේ සින්දුව – වීඩියෝ

Loading...

වසර 6ක පෙම බිදවැටුණු පසු ලෝකේ වටේ යමින් නාදුනන පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වීමට තීරණය කල කත
යෝෂිතගේ අලුත් පෙම්වතිය යොහානාගේ ෆොටෝ ලීක් වෙයි – Photos

chamara-weerasinghe-singing-in-indunil-andramanab÷ks,a wkao%udkf.a fjäka tfla yefudau yskdfjoaÈ pdur ùrisxy lSj kdUr jiaidf.a iskaÿj ùäfhda
m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfï ksfõol fukau m%Odk .dhl Ys,amsfhla jqKq b÷ks,a wkao%udk myq.sh ojil hq.Èúhg t<eUqKd’

Loading…

fï fjäka tlg lafIa;%fha ckm%sh l<dlrefjda /ilau iyNd.S fj,d ysáhd jf.au b÷ks,a tlal tlgu nEkaâ tfla isxÿ lshk pdur ùrisxy;a fï fjäka tlg weú;a ysáhd’

b;ska ;ukaf.a i.hd újdyjqKq fj,dfõ mqxÑ .S;hla lsh,d fjäka tfla ysgmq whf.a uQKg yskdjla f.akak pdur fï fj,dfõ lSfõ yß wmQre .S;hla’

pdur lSfõ ‘‘tl hdfha lld jeà‘‘ lshk iskaÿj’ ix.S; m%ix.j,;a pdur tlal b÷ks,a wkao%udk fï iskaÿj tlgu lshkjd wms oel,d ;sfhkjd’

Th lSj iskaÿfõ ùäfhdaj jf.au b÷ks,af.a fjäka tfla PdhdrEm tl;=jla ;uhs fï””’


.


Loading…


(829)

වසර 6ක පෙම බිදවැටුණු පසු ලෝකේ වටේ යමින් නාදුනන පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වීමට තීරණය කල කත
යෝෂිතගේ අලුත් පෙම්වතිය යොහානාගේ ෆොටෝ ලීක් වෙයි – Photos

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න