සුරූපී ගැහැනියක් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා

Loading...

ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි
අප අතරින් සමුගත් විජය නන්දසිරි මහතා අවසන් වරට රග පෑ වේදිකා නාට්යේ කොටසක්

chami


.

Loading…


(3262)

ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි
අප අතරින් සමුගත් විජය නන්දසිරි මහතා අවසන් වරට රග පෑ වේදිකා නාට්යේ කොටසක්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න