ඥානසාර හිමි දෙමටගොඩ චමින්දට පිරිත් නූල් බැඳීමේ හෙළිනොවූ කතාව

Loading...

සරසවි සිසුවියක කෙළෙසූ කෝටිපති පුතා වසර 37 ක්‌ හිරගෙට.
කැම්පස් සිසුවියකට අතවර කළ කෝටිපති පුතා නුවන්ට, වසර 37ක් හිරේ කූරු ගනින්න විනිසුරුවරියක් දුන්නු අමතක නොවෙන තීන්දුව

chamindagalagoda{dkidr ysñ fougf.dv pñkaog msß;a kQ,a ne£fï fy<sfkdjQ l;dj
nkaOkd.dr.; jQ wjia:dfõ ;ukag fifrmamq folla‌j;a fkd;snqKq nj;a wvqmdvq ish,a, fidhd n,d ;ukag iydh oelajQfõ fougf.dv pñkao nj;a fndÿ n, fiakd ixúOdkfha uy f,alï .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka mjikjd’

Loading…

;j;a iajdókajykafia kula ne,Sug uyfrday,g .sh wjia:dfõ § fougf.dv pñkaog msß;a kQ,a .eg .eiqfõ Tyq oelajQ f.!rjhg ukqia‌ilu fmkakSug nj Wka jykafia fmkajd fokjd’

kdkak j;=r ál ;sfío hkak mjd fidhd n,ñka ysrf.or § Tyqg l< yels foa l< njhs .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka i|yka lf<a’

Tyq md;d, idudðlhl= o jerÈlrejl= o Wmdilhl= o hkak ;uka jykafiag fuys§ jeo.;a fkdjQ njhs Wka jykafia lshd isáfha’

Loading…


(649)

සරසවි සිසුවියක කෙළෙසූ කෝටිපති පුතා වසර 37 ක්‌ හිරගෙට.
කැම්පස් සිසුවියකට අතවර කළ කෝටිපති පුතා නුවන්ට, වසර 37ක් හිරේ කූරු ගනින්න විනිසුරුවරියක් දුන්නු අමතක නොවෙන තීන්දුව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න