නැවුම් පෙම ගැන නදීෂා කියන කතාව

Loading...

පාරෙන් පිට පැන්න වෑන් රථයට යටවී 17 හැවිරිදි තරු‚යක මරුට – ඡායාරූප
කොළඹ – කටුනායක හයිවේ එකේ කාර් එකක දරු ප්‍රසූතියක්

chat-with-nadeesha-hemamalikejqï fmu .ek k§Id lshk l;dj
fidaI,a óähd tfyu ke;a;ï iudc fjí wvúj, ks;ru l;dnyg ,lafjk pß;hla ;uhs k§Id fyauud,s lshkafka’ fjkia jQ ks¾udKj,g rx.k odhl;ajh ,nd fok k§Id .ek fï ojiaj, yqÕ fofkla l;d lrkjd’ ta wÆ;a fmïj;d ksid’ Tyq n;SI o is,ajd’ n;SIf.;a k§Idf.;a wdorh .ek l;d lrkak fujr ßúirishg k§Idj tl;= lr.;a;d’

Loading…

k§Id wdfhu;a wdorh lrkak mgka wrf.k lsh,d wdrxÑ[email protected]
Tõ’ ug wdorh lrkak flfkla bkakjd’ uu wdorh lrk flfkla bkakjd’ oeka uu fmïj;shla’ ta wdrxÑh we;a;la’

k§Idf.a wdof¾ .ek oeka f*ianqla fjí wvúfhka mjd m‍%isoaO lr,d ;sfhkjd’ fmïj;d .ek m‍%isoaO lf<a újdyh <Õ[email protected]
wms fokakg fokakd wdofrhs’ ta wdof¾ yx.kak wjYH keye’ uu;a idudkH Ôú;hla .; lrk flfkla’ wdorh wjYHhs’ ;kslu lshk foa uu iodld,sl lr.kak leue;s keye’ mjq,l j.lSu .kak” mjq,a Ôú;h ú`Èkak uu;a wdihs’ ta foag udj f;areï .;a; ug ´k wdof¾ fokak mq¿jka flfkla ug uqK .eyqKd’ uu ta wdof¾g wdorh lrk ksid m‍%isoaêfha wdorh lrkjd’ újdyh;a blaukgu isÿ fjhs’ ;ju ld,h ;SrKh lr,d keye’

Tyqj uqK .efykafka fldfyduo lsh,;a [email protected]
n;SIj ug uqK .efykafka wyïfnka’ tal yßu iqkaor l;djla’ ta;a ta l;dj lshkak ld,h jeähs lsh,d ysf;kjd’ ta .ek miafia ld,hl udOHhg lshkakï’

k§Id fyauud,S lshkafka l;dnyg ,lafjk ks¾udKj,g rx.k odhl;ajh ,nd fok flfkla’ tjeks ks¾udKj,g odhlfjkak bÈßfha§ fmïj;df.ka jeg nef`ohso okafka keye fkao”@
uu yeuodu jev lf<a iajhx jdrKhlg hg;a fj,d’ uu okakjd uf.a iSudj’ uu ta iSudjg hg;a fj,d jev lrkjd’ thd udj fyd`Èka f;areï wrf.k bkafka’ iudch .ek fyd| wjfndaOhla thdg ;sfhkjd’ ta jf.au lshkak ´k uu ;kS ;SrK .;a;g ljodj;a ug ydkshla fjk úÈyg ;SrK .kafka keye lshk tl’ ta jf.au uu wdorh lrk ldf,a uf.a fmïj;dg fyda uu nekaog miafia uf.a ieñhdg widOdrKh fjk lsisu fohla lrkak uu n,dfmdfrd;a;= fjkafka keye’ mjq,g uq,a ;ek fokjd jf.au rx.khg;a ;ek fokjd’

Tyqf.a wdorh ,eîu .ek Tn i;=gq fjkjo”@
wksjd¾hfhkau Tõ’ uf.a Ôúf;a ug ´k wdof¾ wjYH ldf,a§ ug ,enqKd lsh,d uu ys;kjd’ ta ksid uu yqÕla i;=gq fjkjd’

k§Id fyauud,s lshkafka ks<shla lsh,d fkdoek n;SI Tng wdorh l<d fjkak neye fkao”@
thd uu rÕmdkjd lsh,d okakjd’ kuq;a uu rÕmE pß; thd n,,d keye’

ta lshkafka Tfí yelshdjg Tyqf.ka we.hSula keye lshk [email protected]
thd uf.a id¾:l;ajh .ek i;=gq fjkjd’

n;SI újdylfhla lshkjd’ th Tng .egÆjla [email protected]
thd újdylfhla kï ugj;a thdgj;a m‍%isoaêfha wms .ek l;d lrkak neyefka’ tal fndrejla’ thd ;kslvfhla’

k§Idf.a wdor iïnkaO;djg fï ojiaj, jeämqru m‍%pdrhla fokafka iudc fjí wvú’ ta m‍%pdrj,g ck;dj olajk woyia úúOhs’ ta w;r ;sfnk m‍%;spdrj, jeä jYfhka ;sfhkafka k§Idg wmydi lr,d’ ta .ek lk.dgqjla keoao”@
Th f.disma fjí wvú jeämqru n,kafka jevla lrkafka ke;s ñksiaiq’ ta whf.a mjq,a Ôú;j, wm‍%ikak w;aoelSï we;s’ ta wd;;sfhka ñfokak iudc fjí wvú m,syla lr.kakjd’ ñksiaiqkag kslrefKa wmydi lrkjd’ udj okak y÷kk” udj weiqre lrk ys;ñ;=rka ux .ek fyd¢ka okakjd’ ta ksid ug yefok lgl;d .ek ug wod< keye’ l;d yok ñksiqkag ifydaor ifydaoßfhda ke;=j we;s’ ckm‍%sh pß; leurdj bÈßfha§ lrkafka rÕmEula ñila ta wh ta rÕmEu fm!oa.,sl Ôúf;ag tl;= lr.kafka keye’ ta rÕmEu we;a; Ôúf;;a ;sfhkjd lsh,d ys;df.k Th úÈyg m‍%;spdr olajkjd we;s’ ug lshkak ;sfhkafka ta foa ;uhs’

k§Idf.a mqoa.,sl PdhdrEm m‍%isoaêfha m‍%pdrh lsÍug úreoaOj Tn kS;suh mshjr .kakjd lsh,d wdrxÉ[email protected]
ldf.aj;a fm!oa.,sl PdhdrEm wmydi fjk úÈyg mdõÉÑ lrkak whs;shla keye’ ta ksid uu ta fjí wvúj,g tfrysj bÈßfha§ kS;suh mshjr .kakjd’ ta jf.au lshkak ´k ysÕk fjí wvú ta whf.a ysÜia jeä lr.kak lrk jev Th’ iuyr úg fm%alaIlfhda úÈyg ta whu lfukaÜia od.kakjd we;s’ tal uf.a pß;hg úYd, ydkshla’ ta ksid uu kS;suh mshjr .kakjd’

Loading…

k§Id oeka rEm rpkdj,g uq,a;ek fokjd jf.a’ l;dnyg ,la fjkak ;sfhk jqjukdjgo ird.S rEm rpkdj,g fmkS bkafka”@
uu ks¾udKhla Ndr .kafka fjkila ;sfhk rx.kfhka hula lrkak mq¿jka ks¾udK’ fjkila ;snqK ksid ˜is,a ì`o.;a;˜ .S;hg tl;= jqKd’ tal l;dny jqKd’ uu fldfydu;a /,a,g hk flfkla fkfuhs’

is,a ì| .;a; .S;hg k§Idg fma‍%laIlhskaf.ka úúO fpdaokd wjd’ ta .ek ÿlla oekqfka keoao”@
uu ks¾udKhl§ hg;a fjkafka wOHlaIjrhdg ú;rhs’ uu ta ks¾udKhg leue;af;ka iïnkaO jqK ksid ljqre fudk foa lsõj;a uf.a ys; ßÿfka keye’ msßila ta .ek i;=gq jqKd’ yefudau i;=gq lrkak ug neyefka’ Ôúf;a lshkafka kskaod – wmydi” i;=g – ÿl fï yeu fohlu ixl,khla’ tal úof.k Ôj;a fjkak uu W;aidy .kakjd’

k§Id fldfyduo ks¾udK lghq;=’ wÆ;a Ñ;‍%mgj,g werhqï ,enqfKa keoao”@
wÆ;a Ñ;‍%mghlg wdrdOkd ,enqKd’ ta Ñ;‍%mgfha jev lghq;= cQ,s udfia mgka .kakjd’
n;SIf.a le/Ügqj fukak

k§Id fyauud,s rx.k Ys,amskshf.a fmïj;d ùu;a iu. zzn;SI o is,ajdZZ ku h<s;a lr<shg weú;a ;sfnkjd’ k§Id yryd l,d f,dalhg ku wE÷K;a n;SI l,la m%isoaOj ysáfha l%slÜ l%Svlhl= yeáhghs’ 1976 wjqreoafoa fnd/,a‍f,a§ bmÿKq n;SI o is,ajdf.a jhi fï jkúg wjqreÿ 39la fjkjd’

fld<U ã’tia’ fiakdkdhl úoHd,hSh l%slÜ lKavdhug l%Svd lrñka l%slÜ ;rejla jqKq n;SI mdi,a Ôú;fhka wk;=rej 1995 jif¾ mgka íÆï*S,aâ l%Svd iudch fjkqfjka l%Svd l<d’ wk;=rej geñ,a hQkshka l%Svd iudch fjkqfjkao ;u yelshdj fmkakqï l<d’ ol=K;a ms;slrefjla iy ol=K;a msgoÕ mkaÿ hjkafkla yeáhg l%Svd iudc yryd olaI;d fmkajQ n;SIg Y%S ,xld ta l%slÜ lKavdhu fjkqfjka l%Svd lsÍfï wjia:dj ysñjqfKa 1997 jif¾Èhs’ miqj l%slÜ l%Svdfõ we;sjQ .eg¨‍ldÍ ;;a;ajhla u; jHdmdr f,dalhg msúiqKq n;SI oeka mQ¾Kld,Skj we÷ï jHdmdrhla mj;ajdf.k hk id¾:l jHdmdßlhl=o fjkjd’

Loading…


(393)

පාරෙන් පිට පැන්න වෑන් රථයට යටවී 17 හැවිරිදි තරු‚යක මරුට – ඡායාරූප
කොළඹ – කටුනායක හයිවේ එකේ කාර් එකක දරු ප්‍රසූතියක්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න