කොළඹ – කටුනායක හයිවේ එකේ කාර් එකක දරු ප්‍රසූතියක්

Loading...

නැවුම් පෙම ගැන නදීෂා කියන කතාව
සෝමවංශ අමරසිංහ ලොවින් සමුගනී

child-birth in carfld<U lgqkdhl yhsfõ tfla ld¾ tll ore m%iQ;shla
lgqkdhl – fld<U wêfõ.S ud¾.fha wêfõ.S fmd,sia fldÜGdihg wh;a fudag¾ r:hl ì,s|l= m%iQ; lsÍfï isoaêhla jd¾;d jkjd’

y,dj; m%foaYfha hqj<la fld<U fm!oa.,sl frday,lg hk w;r;=r§ wod< ldka;dj orejd m%iQ; lsÍug iqodkï ù we;ehs ioyka’

Loading…tys§ wehf.a ieñhd r:h fõ.fhka Odjkh l,o tys we;sjq ld¾ñl fodaIhla fya;=fjka r:h w;ruÕ kkr ù ;sfnkjd’ mE,shf.dv msgùfï msúiqu wdikakfha§ fmd,sisfha wêfõ.S fldÜGdihg wh;a fudag¾: r:hl§hS ldka;dj orejd m%iQ; lr we;af;a’

miqj ì<sod iy uj fld<U fm!oa.,sl frday,g we;=,;a lr ;sfnkjd’ y,dj; m%foaYfha mÈxÑ tu ldka;dj m%iQ; lr we;af;a msßï orefjl=hs’ fmd,sia ks<OdÍka oelajq iyfhda.h ms<sno tu hqj< ish m%idoh m,lrkjd’

Loading…


(1177)

නැවුම් පෙම ගැන නදීෂා කියන කතාව
සෝමවංශ අමරසිංහ ලොවින් සමුගනී

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න