නයි පැටව් 22 ක් මාතලේ ගෙවත්තක. – වීඩියෝ

Loading...

දොස්තර ඉබේම සැත්කම කර ගනී – ඡායාරූප
අවුරුදු එකහමාරේ දැරිය ලිං පතුලේ සැඟවේ – ඡායාරුප

415khs megõ 22 la ud;f,a f.j;a;l’ ùäfhda
l=vd khs megõ 22 la ud;f,a hgj;a; §ú,a, m%foaYfha f.j;a;l isáh§ Bfha ^29& miajrefõ yuq ù ;sfnkjd’ ta ms<snoj rcïuk jkÔú ld¾hd,hg oekaùfuka miq Tjqka meñK khs megjqka ´m,a, rlaIs;hg uqod yeÍu ioyd /f.k .shd’ 


Loading…

.Loading…


(2266)

දොස්තර ඉබේම සැත්කම කර ගනී – ඡායාරූප
අවුරුදු එකහමාරේ දැරිය ලිං පතුලේ සැඟවේ – ඡායාරුප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න