රූම් වෙනුවට බොක්ස් එකක් ඇතුලේ ආදරේ නාමයෙන් පෙම්සුව සොයන හිරිමල් යෙවනය – රහසිගත වීඩියෝ

Loading...

සේයා ඝාතනයට ඇල්ලූ සිසුවා කුඩුත් එක්ක පොලිසියට මාට්ටු..
iphone එකක් ගන්න බබා විකුණයි

couple-in-dikwella-film-hall-boxrEï fjkqjg fndlaia tlla we;=f,a wdof¾ kdufhka fmïiqj fidhk ysßu,a fhjkh ryis.; ùäfhda
remsh,a 350la §,d meh .dKla bkakjÆ wdorfhka wkaO jqKq wfma rfÜ bkak we;eï fmïj;=ka ;uka lrkafka fudkjo lsh,d iuyr úg okafka kE’ ta foaj,a jerÈ lsh,d ta whg f;areï hkak álla l,a hkfldg fjkak ´ks f.dvla foaj,a fj,d bjrhs’

Loading…

fï úÈhg ud;r Èlaje,a, k.rfha we;s m%isoaO iskud Yd,djlg hk ta me;a; fmïj;=ka lrk fkdfydìkd jevla .ek ysreCIA fj; ryis.; f;dr;=rla ,enqKd’ fï Ñ;%mg Yd,dfõ l,ukdldß;ajh Ñ;%mg keröu i|yd ia:dms; lr we;s l=á myiqlï WoEik 7’30 isg ;djld,sl ,e.=ïy,a f,i Wmldrl mx;s i|yd meñfKk ore oeßhkag ,nd § uqo,a Wmhkjd lsh,d ;uhs wdrxÑh ,eì,d ;snqfKa’

ta jf.au we;eï jeäysá msßñka mdi,a isiqúhkao fuu ia:dkhg le|jdf.k tk nj CIA fj; f;dr;=re ,nd ÿka mqoa.,hka mjid isáhd’ ta tla l=áhla i|yd iskud Yd,dfõ Ndrlre whlrkd uqo, remsh,a 350 la jk w;r idudkHfhka iskud Yd,djlg we;=¿ùfï§ m%fõYm;% ksl=;a lr uqo,a ,nd .ekSu isÿ jqjo fuys tjekakla isÿjkafka keye’

isoaêh ms<sn|j iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska”””


.

Loading…


(1428)

සේයා ඝාතනයට ඇල්ලූ සිසුවා කුඩුත් එක්ක පොලිසියට මාට්ටු..
iphone එකක් ගන්න බබා විකුණයි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න