සමනලී ෆොන්සේකා හා ඉන්ද්‍රචාප අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම්

Loading...

රූම් එකකට දාලා නිරුවත් කරලා කෙල්ලෙකුත් ළඟට දාලා ෆොටෝ ගන්න අමුතුම ගේමක් මාට්ටු – වීඩියෝ
තුන්වැනි සැමියා සමග යද්දී දෙවැනි සැමියා අතින් මරුදුටු 23 හැවිරිදි කත…

court-order-to-arrest-samanali-indrachapaiuk,S f*dkafiald yd bkao%pdm w;awvx.=jg .ekSug iQodkï
iskud ks<s iuk,S f*dkafiald yd .dhl bkao%pdmd ,shkf.a w;awvx.=jg .kakd f,ig ksfhda. lrñka l=reKE., m%Odk ufyia;%d;a .S;dks úf–isxy fufkúh jfrka;= ksl=;a lr we;s njg mqj;am;a jd¾;d j, oelafjkjd’

Loading…

ta wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisáu ksidfjka njghs tu jd¾;dj, jeäÿrg;a oelafjkafka’ bl=;a ckdêm;sjrK iufha§ wÆ;a mrmqr l,dlrejka msßilg l=Uqla.efÜ m%foaYfha§ myrÿka njg jhU m<d;a iNd uka;%S lu,a bkaÈl uy;d we;=¿ msßilg tfrysj l=reKE., ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ úNd.fjñka mj;sk kvqj Bfha ^31& h<s le|jQ wjia:dfõ§hs ufyia;%d;ajßh fuf,i jfrka;= ksl=;a lr we;af;a’

fuu kvqfõ ú;a;slrejka f,i kïlr isák m<d;a iNd uka;%S lu,a bkaÈl uy;d we;=¿ ú;a;slrejka isõfofkl= Bfha wêlrKh yuqfõ fmkS isá kuq;a fuu kvq úNd.fha meñKs,af,a fojeks idlaIsldßh f,i kï lr isák iuk,S f*dkafiald iy miajeks idlaIslre f,i kï lr isák bkao%pdmd ,shkf.a wêlrKhg meñK keye’

meñKs,af,a idlaIslrejka wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisàu ie,ls,a,g .;a m%Odk ufyia;%d;ajßh Tjqka w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,ig ksfhda. lrñka újD; jfrka;= ksl=;a l< njg jeäÿrg;a mqj;am;a jd¾;dj, oelafjkjd’

Loading…


(1056)

රූම් එකකට දාලා නිරුවත් කරලා කෙල්ලෙකුත් ළඟට දාලා ෆොටෝ ගන්න අමුතුම ගේමක් මාට්ටු – වීඩියෝ
තුන්වැනි සැමියා සමග යද්දී දෙවැනි සැමියා අතින් මරුදුටු 23 හැවිරිදි කත…

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න