කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා

Loading...

තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්
සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි

katharagamal;r.u .sh mqoa.,fhl=f.a ll=, ue‚la‌ .fÕa§ lsUqf,la‌ ld,d
reyqKq l;r.u foajd,fha meje;afjk wei< ux.,Hh i|yd odkhla‌ §ug meñK isá lvj; ueÈß.sßh m%foaYfha whl= 04 od rd;%s 7 g muK ue‚la‌ .fÕa 03 jeks md<u wi,§ oejeka; lsUq,l=g yiqùfuka Tyqf.a ll=,l fldgila‌ wysñúh’

Loading…

fuu msßi wxl 03 md<u wi, Èh kdñka isákúg§ c,fha háka meñ‚ lsUq,d ll=f,ka weo we;’ fuu mqoa.,hdf.a lE .eiSu ksid lsUq,d weof.k hñka isá wh w;ska w,a,d weo lsUq,df.ka fudyqj fírd .ekSug Tyq iu. isá msßfia wh lghq;= fhdod ;sfí’ fuu wk;=rg ,la‌j we;af;a lvj; ueoß.sßh úydr.u Èjq,dj m%foaYfha mÈxÑj isák kkafoa nKa‌vd kue;s 69 yeúßÈ wfhls’

fuu isÿùfuka fudyqf.a ol=Kq ll=f,a oK ysfika my< fldgi lsUq,d lvdf.k f.dia‌ ;sfí’ ;=jd,jQ fuu ;eke;a;d l;r.u frday,g we;=<;a lsÍfuka miqj yïnkaf;dg uy frday,g udrelr hjd ;sfí’

fudyq fuu jif¾§ l;r.u§ lsUq,kaf.a .%yKhg wijQ 9 jekshdh’


.

death2


.

death1

Loading…


(502)

තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්
සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න