රෙදි නැතුව නටන මනමාලි – වීඩියෝ

Loading...

ජෙනිෆර්ගේ සරාගී ගීතය යූ ටියුබ් හොල්ලයි – වීඩියෝ
ෆෙස්බුක් කාමාතුරයෙක් දැලේ – කොළඹ බාලිකාවනුත් අපයෝජනය කරලා

bridefrÈ ke;=j kgk ukud,s ùäfhda
fï ld,fha ,xldfõ tl tl úÈhg tl tl ;rd;srfï iudc uÜgï we;s fmïj;=ka hq. Èúhg t<öfï§ fkdfhl=;a úÈhg W;aijh .kakjdfka b;ska fï lshkak hkafka fjk;a wdldrfha fohla .ek’

Loading…

ta ;uhs tla;rd u.=,a W;aijhla w;r;=f¾ ukud,s úiska wuq;=u wdldrfha k¾;khl kshef,k wdldrfha ùäfhdajla fï Èkj, wka;¾cd,fha ießikjd’
tu ùäfhdaj my; m<fjhs


.

(2457)

ජෙනිෆර්ගේ සරාගී ගීතය යූ ටියුබ් හොල්ලයි – වීඩියෝ
ෆෙස්බුක් කාමාතුරයෙක් දැලේ – කොළඹ බාලිකාවනුත් අපයෝජනය කරලා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න