˜නුදුටු පෙමකට දිවි පුදන්න යෑමෙන් මං කරන්න ගියේ මෝඩ වැඩක්

Loading...

රෝගීන්ගේ අත්කඩන නර්ස් නෝනා ගැන ඔබත් දන්නවාද?
කොසු මිටෙන් ගසා අවුරුදු දෙකේ දරුවා ඝාතනය කරලා. මවගේ පාපොච්චාරණය මෙන්න – වීඩියෝ

17 úhe;s mdi,a isiqúh fírd.;a Èlaje,af,a fmd,sia fufyhqu
bl=;a 07 jeks od yo lïmkSh hula isÿfjñka ;sìK’ta ud;rg kqÿre Èlaje,a, uqyqÿ ;Srfha h’ fõ,dj Wfoa 7’35 muK úh’

mdi,a hqksf*daufhka ieriqKq lekajia im;a;= hq.,la me,|.;a wjqreÿ 17l muK mdi,a isiqúhla pKav r< /<s w;r f;rfmñka uqyqÿ rl=id je<|.kakg id.r m;a, fidhd .eUqre uqyqog weúÈñka isáhdh’

Loading…

fï ÿgq m%foaYjdiSka fofofkl= Bg kqÿrej msysá Èlaje,a, fmd,sish fj; Èj .sfha fjk;a lrkakg fohla fkdue;s ksidfjks’ ta jk úg;a weh je,af,a isg uqyqfoa wä 100 l muK ÿßka isá neúka weh ish Èú kid .kakg W;aidy lrkakshl hehs Tjqkg yeÕsK’
Èlaje,a, fmd,sia ks,OdÍka ta jk úg isáfha /iaùulh’ m%foaYjdiSka mejeiQ mqj; wid ks,Odßka ish,af,da uqyqÿ fmfoig Èj wdy’
fï oeßh fírd .ekSfï udkqISh fufyhqu werôK’ m<uqfjka ÈhUg mekafka fmd,sia fldia;dm,a ^72912& refïIa kï ks,Odßhdh’ fï Tyq isoaêh ms<sn|j lS l;djhs’
—miq.sh 7 jeksod Wfoa 7’30 g ú;r fmd,sia ia:dkfha ia:dkdêm;s;=ukaf.a m%Odk;ajfhka Wfoa /iaùu meje;ajqKd’ ta wjia:dfõ mqoa.,hka fofokl= meñK mdi,a oeßhla ks, we÷fuka uqyqfoa .idf.k hk nj lSjd’ wfma ks,OdÍka ish¨‍u fokd /iaùu kj;d uqyqo fjr<g .shd’ ógr 100 la muK ÿßka lsishï fohla mdfjkjd jf.a wms uq,ska u oelafla’ y÷kd .kakg mq¿jka hula ;snqfKa keye’ ud Wv we÷ï Wkd ;nd hg we÷u msáka uqyqog mek mSkd .shd’ t;ekg hJfldghs ug fmkqfKa fï mqxÑ oeßhla nj’ uqyqfoa .sf,ñka jdf.a isá oeßh ud w,a,d .;a;d’ ál ÿrla tkúg ;j;a fmd,sia ks,OdÍka lsysm fofkla uf.a iyfhda.hg wdjd’ ish¨‍ fokd u tlaj oeßh f.dvg f.kdjd’ weh tfjf,a l:d lf<a keye’ ál fõ,djlg miq l:d l<d’˜
weh fudfyd;la ksfid,aukaj isáhdh’ wudrefjka .<md .;a jpk lSmhla ks,OdÍkg lSjdh’ tu oeßh fmd,sishg lrk ,o m%ldYh ilid .;a úg fufia fjhs’
wms weh wmaird f,i y÷kajuq’ wehg jhi wjqreÿ 17 hs’ jeäuy,a i‍fydaoßhka fofofkla bkakjd’ miq.sh jif¾ w’fmd’i’ id’fm< iu;a jqKd’ W’fm<‘ mka;shg we;=<;a ùug n,dfmdfrd;a;=j isákjd’ 2018 j¾Ifha§ l,d wxYfhka úNd.hg bÈßm;a ùug kshñ;hs’
fuhg udi 2lg muK fmr {d;s ifydaoßhlf.a ud¾.fhka y÷kd.;a yuqod finf<la jk ;s<sK nqoaêl úfÊfialr iuÕ fma%u iïnkaOhla we;s lr .;a;d’ wms ks;r ÿrl:kfhka l:d ny l<d’ ysáyeáfha u ;s<sK f.a l:d ny wvq jqKd’

Loading…

rd;%S ld,fha l:d lf<a u keye’ fudlo lshd weiqjd u ;%suf,a yuqod l|jqf¾ jev lrk nj;a jev wêl ksid wúfõlS nj fya;=fjka l:d fkdl< nj lSjd’ ug ;s<sK w;ska lrorhla jqfKa kï kE’ kuq;a Tyq udj m%;slafIam l<d’
ÿl ord.kak neß ksid Tyq iuÕ ks;r ÿrl:kfhka rKavq jqKd’ ug l:d fkdlf<d;a uu uefrk nj Tyqg lSjd’ miqj oyj,a ldf,a l:d l<d’ ta;a iji l:d lf<a keye’
wo ^07& Èk mdi,a hdug iQodkï ù ud ;s<sKg l:d l<d’ Tyq f*daka tl úikaê lr,d’ ug ÿl ord .kak neßjqKd’ miqj uu ;SrKh l<d uqyqog mek Ôú;h ke;slr .kakjd lsh,d’ wïuf.ka remsh,a 100l=;a b,a,df.k f.oßka weú;a Èlaje,a, fmd,sish bÈßmsáka uqyqog neiaid’
È.g u bÈßhg .shd’ ug pKav /<s fmkqfK ke;s ;rï’ ta;a r< myr ksid ug j;=r fmjqKd’ t;ekska tydg hkak r< myr ksid ug wudre ;;a;ajhla ;snqKd’ ug j;=r fmú,d isys l,amkdj ke;sfj,d ;snqfK’ Ôú;h ke;s lr.kak wdmq ux Ôú;h ,nd .kakg fmdr neÿjd’ ta fj,dfj u ljqrefoda udj w,a,d .;a;d’ wdhs;a kï ux ta jdf.a ‍fudav jev lrkafka kE’ weh lSjdh’
weh fï ;;a;ajhg weo oeuqfõ ;ud weiqre l< ‘uqyqKq fmd;’ úh hq;=h’ wdorh ke;akï Ôú;h ke;s lr .ekSu ùrlula f,i ta mqyq uqyqKq fmd;ska Tng flfkla W.kajkakg mq¿jk’ ta;a yeuod ;ud jgd ñ‚oeÈßj úlis; jk wïud yd ;d;a;df.a wdorh Tng iodld,slh’
fï fmïj;d iuÕ weh .eUqre iïnkaOhla o mj;ajd ke;’ wfkl wjqreÿ 17l muK .egjßhla” úfYaIfhka Wiia wOHdmkhg iQodkï jk oeßhla fï udkisl;ajhg f.dÿre ùu fÄojdplhls’ tfy;a oeßhg wms fodia fkdlshuq’ weh fï fudfydf;a jro ksjerÈ ler .;a flfkls’

Loading…

oeßhf.a ujf.a m%ldYh o ie,lsh hq;a;ls’
—ug Èh‚hka ;=kafokl= isákjd’ fï ÿj nd, u Èh‚hhs’ wfkla wh ne|,d f.oßka fjka fj,d .syska’ fï ÿj ks;r u ljq‍foda iuÕ ÿrl:kfhka l;d lrkjd’ ta ljqo lshd okafka kE’ fma%u iïnkaOhla nj ug f;areKd’ ux wjjdo l<;a th ms<s.;af;a kE’ tod ÿj‍ f.oßka wdfõ mdi,a hkjd lsh,hs’ fï m%Yakh ÿrÈ. .syska nj ud okafka kE’ ÿj Ôú;h ke;s lr.kak uqyqog mekmq nj;a fmd,sisfha uy;a;=re thdj fírd .;a nj;a ug wdrxÑ jqKd’ fï orefjd wfma ld,fha jf.a fkfjhs’ ys;=jlaldrhs’ ÿrl:kfhka l;d l< flfkla fjkqfjka Ôúf;a ke;slr .kak W;aidy .kak ;rï fuhdg m%Yakhla ;snqfK keye’˜
fï Èh‚h‍f.a mshd lïlrefjls’ weh miq.sh jif¾ ^2015& w’fmd’i’ id’fm’ úNd.fhaÈ .‚;h úIhh wiu;a jQjdh’ th iïmQ¾K ler fok fmdfrdkaÿj msg Wiia fm< mka;shg we;=<;a jQjdh’
Èlaje,a, fmd,sia ia:dkdêm;s ,ika; ov,a,f.a uy;df.a fufyheùfuka yd fmd,sia fldia;dm,ajreka jk refïIa” ik;a” ks,dka” wurfiak” ;rx. hk ks,Odßkaf.a yd Wm fmd,sia mÍlaIl rxð;a uy;df.a fiajh w.h l< hq;=h’ ov,a,f.a uy;df.a blauka fufyhqfuka ke;sfjkakg .sh iuk<shla kQf,ka fíreKdh’
ta;a ta kQf,a ienE mYapd;a mÍlaIKh mj;ajkafka Èlaje,a‍, fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha Wm fmd,sia mÍlaIsld bIdrd uy;añhhs’ wod< md¾Yajhka le|jd .eUqßka Ôú;h yd f,dalh olsk .egjßhla ks¾udKh lsÍug weh W;aiql úh hq;=h’af16064
af16063
Wmd,s iurisxy

Loading…


(660)

රෝගීන්ගේ අත්කඩන නර්ස් නෝනා ගැන ඔබත් දන්නවාද?
කොසු මිටෙන් ගසා අවුරුදු දෙකේ දරුවා ඝාතනය කරලා. මවගේ පාපොච්චාරණය මෙන්න – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න