ඩිලානි අමෙරිකාවේ නටන අලුත් නැටුම – වීඩියෝ

Loading...

මියගිය දරුවා Photoshop වලින් දැකගත් තාත්තා – ඡායාරුප
යානයට නැගීමට පෙර නෙදර්ලන්ත වැසියෙකු Facebook හි පළ කළ අදහස සහ ඡායාරුපය කෙරෙහි ලෝකයේ ම අවධානය

dilaä,dks wfußldfõ kgk wÆ;a kegqu – ùäfhda

wdkkao úl%uisxy úiska wOHlaIKh l< iskud ks¾udkhla ;=<ska isxy, iskudjg msúis ä,dks wfíj¾Ok fïjk úg wfußldfõ ksõfhda¾layS mÈxÑj isà’


weh ;u ieñhd iy ÈhKshka iu. b;d i;=fgka Èúf.jk nj we;eï udOH PdhdrEm iys;j bÈßm;a lr ;sfnkjd Tn oel we;s’

wms wo lshkafka tu i;=g byjyd .sh wjia:djla .ek’

Loading…

weh ish ieñhd iu. óg Èk lsysmhlg fmr m%sh iïNdIKhl § zyd yd yevhs rEfmaz lshk .S;h .dhkd lrñka k¾:kfha fhfok wdldrfha ùäfhdajla hQ áhqí yryd m%pdrh lr,d ;sfnkjd’

tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Loading…


(2986)

මියගිය දරුවා Photoshop වලින් දැකගත් තාත්තා – ඡායාරුප
යානයට නැගීමට පෙර නෙදර්ලන්ත වැසියෙකු Facebook හි පළ කළ අදහස සහ ඡායාරුපය කෙරෙහි ලෝකයේ ම අවධානය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න