ඩිල්ෂාන් වෙන පාරක යයි – ඡායාරූප

Loading...

Bhagya – Piushan Home Coming
පෙම් ජවනිකා සැබෑවටම රඟපාන්න ගියාම අනියම් සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා – මංජුලා කුමාරි

Dilshanä,aIdka fjk mdrl hhs PdhdrEm
;=ka bßhõfjka lemS fmfkk olaI;d olajk Y%S ,xld iqmsß l%slÜ l%Svl ;s,lr;ak ä,aIdkaf.a kj; u PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,fha m< ù ;sfí’

 

Loading…

fuu PdhdrEm fm< l%slÜ m%sh lrk l%Svd f,da,Skag iy ;s,lr;ak ä,aIdkaf.a risl rislhskf.a uy;a Wkkaÿjla we;sjk nj fkdwkqudk h’

ukao fuu PdhdrEm fjkia u wdlrfha tajd ùuhs’ Raffealla Fernando úiska fuu PdhdrEm ,ndf.k ;sfí’

tu PdhdrEm my;ska

  • Dilshan - 008
  • Dilshan - 004
  • Dilshan - 007
  • Dilshan - 003
  • Dilshan - 006
  • Dilshan - 005
  • Dilshan - 002
  • Dilshan - 001


.

(2161)

Bhagya – Piushan Home Coming
පෙම් ජවනිකා සැබෑවටම රඟපාන්න ගියාම අනියම් සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා – මංජුලා කුමාරි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න