ළඟදි බැඳපු දිමුත් වයිෆ් එක්ක ගිය ඩුබායි Tour එක – Photos

Loading...

කොටදෙණිය දැරියගේ දෙමාපියන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් – වීඩියෝ
චන්දිමාල්, ධම්මික, රංගන එක්ක දිල්හාර ගිය ෆැමිලි ට්‍රිප් එක – ඡායාරුප

dimuth-karunarathne-dubai-tour<.È ne|mq Èuq;a jhs*a tlal .sh vqndhs Tour tl Photos
fï jif¾ wfma%,a udifha§ újdy jqKq l%slÜ l%Svl Èuq;a lreKdr;ak ìß| jqKq wkqrdOd tlal fï ojiaj, vqndhs j, ixpdrhl ksr;fj,d bkakjd’

Loading…

fokakd tlal tl;=fj,d vqndhs ldka;df¾ i*dß .syska lsh,d jf.au Tgqjkaf.a msfg;a .syska lsh,d PdhdrEm oelalukï fmakjd’ ta jf.au <.Èu ojil ,xldjg tkjd lsh,d ;uhs Èuq;a lsh,d ;sfhkafka’

fï gqj¾ tfla f*dfgda my;ska””’

 • image-6d73f46ad5bf6090ce7aaccfb9f260314828f3bed0f410fed3e79905a6f108fd-V
 • image-37b4a7622620d3fd0aafe1680b79177495b59d7ac700012e2a07af2b90aab261-V
 • image-21f15e0afd41f546da397ba46a9b65c801153241ad1c3342de560179ef2c095a-V
 • image-34d4bd780ed3cf95358e4f2fdb1c98c02c8644aa7588f5f304748205afeaed19-V
 • 12032925_426701067537726_1423629841349998166_n
 • 12032038_426701137537719_3866926303387248474_n
 • 12009687_426701237537709_7529095768571232092_n
 • 12019832_426701087537724_4971823802728825017_n
 • 12003334_426701184204381_1803453987922986626_n
 • 11227950_426701214204378_1669772139554484556_n
 • 11998884_426701050871061_3798101008579039115_n
 • 11221704_426701107537722_1236280148372704960_n


Loading…


(3285)

කොටදෙණිය දැරියගේ දෙමාපියන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් – වීඩියෝ
චන්දිමාල්, ධම්මික, රංගන එක්ක දිල්හාර ගිය ෆැමිලි ට්‍රිප් එක – ඡායාරුප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න