මිතුරු වෙස් ගෙන බයික් එකෙන් ආව මාරයා තරුණ ජීවිතයක ඉරණම වෙනස් කළ හැටි

Loading...

සුදු කෙල්ලෙක් දැක්කම ඇතිවුණු ආශාව නිසා රස්සාව අමතක වුණු සෙබලෙක් කරපු කැත වැඩේ
කුලසිරි බුදවත්ත පන්තියට ආව මන්ද මානසික සිසුවියට කළ වින්නැහිය

disabled-boy-at-anuradhapurañ;=re fjia f.k nhsla tflka wdj udrhd ;reK Ôú;hl brKu fjkia l< yeá
Ôúf;a ysñùï wysñùï ldg;a Wreu foaj,a’ f.or wïug tfyu;a ke;akï ;d;a;g wikSmhla yeÿfkd;a ta ojia álg uq¨‍ f.oru md¨‍jg hkjd’

ta jf.auhs orefjlag wikSmhla yeÿk;a iuyr fj,djg fkdis;+ úÈhg Ôúf;ag Wreu fjk lror ksid fkdueÍ Ôj;afjk ñksiaiq fldhs ;rïkï wfma iudcfha bkakjo ta úÈfha fkdis;+ wjdikdjka; brKulg ,lajqKq ;reK Ôú;hla .ek wmsg wykak ,enqfKa wkqrdOmqr me;af;ka”

Loading…

uOqIdkag ´f,j,a lvbfuka mdi,a .uk k;r lrkak jqK;a fudag¾ uelEksla mdGud,djlayodrd úfoaYSh mqyqKqjg f;areKq fï ;reKhd Ôú;fha tla lvbula mrdch jqj;a Ôú;h ch.kak iu;afj,d ;snqKd’

tu .ukg i;shlg l,ska Tyqf.a 17 yeúߧ u,a,s;a tlal gjqka tfla b|ka mhska ksjig tñka isáhd’ ta fj,dfõ mdif,a isá uOqIdkaf.a ñ;=frla h;=re meÈhlska weú;a zz whs fï mhska hkafkahehs— mjid fofokdu nhsla tlg kxjdf.k ;snqKd’

kuq;a Tjqkag hkak ,efnkafka ñg¾ 200 la muKhs’

Ôú;fha lsisodl fkdme;+ ta brKu úiokafka h;=re meÈh ,siaid fmr,s f.dia .il .eàfuka miqjhs’YÍrfha tlÿ iSßula fkdjqK;a uOqIdkaf.a tla lklska f,a .,dhkakh mgka f.k ;sfnkafka Tyqf.a u,a,so nrm;, ;=jd, ,nñka’

uOqIdkaf.a u,a,s Y,Hl¾u lsysmhlska miq iqjh ,enqk;a Tyqg uykais ù odÈh oeóugj;a jevla lsßu Ôú;hg wjodkï nj ffjohjre mjid ;sfnkjd”th tfia fjoa§ wog udi y;rlg jeä ld,hla .;jqK;a uOqIdkag ;ju;a l,amkdjla fkdu;sj f,v weol je;sÍ isákafka Ôú;hg l÷¿ .x.djla tl;= lrñka’

Loading…

f.dú;eka lr,d ,efnk wiajekafkka Ôú;h iß lr.k l=,S jevla lr,d ;ukaf.a mjq, /l.;a;= uOqIdkaf.a ;d;a;d m%shka; oeka bkafka f.dvla wirK fj,d’ m%shka;f.a wjqreÿ 82 la jqKq ;d;a;;a tla;ekafj,d f,v we|g jeá,d’

m%shka;f.a wïug udfig msxmäfhka ,efnk remsh,a 1000 l uqo,;a uOqIdkag lsßmelÜ tlla .kak fokjd’Tyq b,a,kafka ;ukaf.a mq;d Ôj;a lrjkak” wdfhu;a fjkod jf.a tl mjq,la jf.a i;=áka bkak fldfyduyß uOqIdkaj fyd| lr,d fokak lsh,hs’

wd¾Ól wmyiq;d f.dvla ueoafoa ta wdorŒh ;d;a;d b,a,kafka i,a,sj;a wks;a lsisfohla fkfjhs” thdf.a tlu b,a,Su mq;dg oeka weú;a ;sfhk w.,a 8 l ú;r ;=jd, y;r iqjlr.kak fyd| ffjoHjrfhlaf.a iyh ,ndfokak lsh,hs’

m%shka; lkak fndkakj;a ke;sj ;ukaf.a mq;d <Õ biamsß;df,g fj,d b|,d f,v wefoa bkak ;ukaf.a ;d;a;j;a ießka ief¾ .syska kdj,d thdf.a jev ál;a lr,d tkjd’Y%S uyd fndaëka jykafia fmfkk udkfha Ôj;ajqKq fï wh m;afj,d bkak wirK ;;a;afjka f.dv tkak mqxÑ yß iykhla ,efnkjkï tal ñ, lrkak neßfjhs’

Loading…


(856)

සුදු කෙල්ලෙක් දැක්කම ඇතිවුණු ආශාව නිසා රස්සාව අමතක වුණු සෙබලෙක් කරපු කැත වැඩේ
කුලසිරි බුදවත්ත පන්තියට ආව මන්ද මානසික සිසුවියට කළ වින්නැහිය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න