මේ ආදරයයි නාට්‍යයේ ඉෂිතා විවාහ ගිවිසගෙන – Photos

Loading...

කම්මුලේ ඇනුණු කම්බිය ඔළුවෙන් ආවත් සැත්කම නිසා දිවිය බේරගෙන
පෙම බිදීගිය පසු පෙම්වතියගේ නිරුවත අන්තර්ජාලයට

divyanka-vivekfï wdorhhs kdgHfha bIs;d újdy .súif.k – Photos
bkaÈhdfõ fukau Y%S ,xldfõ o risl risldúhkaf.a wdl¾IKh Èkd.;a bIs;d fyj;a ÈjHdkald ;%Sm;s újdy .súif.k we;s nj bka§h udOH jd¾;d lrkjd’

ta úfõla ohshd kue;s wfhl= iu.hs’ Tyq fï wdorhs ^Yeh Hai Mohhabatein& kdgHfha rx.kfhka odhljk k¿fjl= njhs tu udOH jeä ÿreg;a i|yka lr ;snqfKa’

Loading…

bl=;a 16 jeksod mej;s fuu újdy .súi.ekSfï W;aijh iq¿ msßilf.a iyNd.S;ajfhka mej;s njhs jd¾;djkafka’

miq.sh Èfkl ,xldjg meñKs ÈjHdkald ;%Sm;s ^bIs;d& m%ùK rEm,djkH Ys,amskshla jk pïms isßj¾Okf.a rEm,djkHd.drfha§ Wvrg ukd,shla f,i o yev jqKd

tu W;aij wjia:dfõ .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska’

  • divyanka-vivek4
  • divyanka-vivek3
  • divyanka-vivek2
  • divyanka-vivek
  • divyanka-tripathi


Loading…


(1011)

කම්මුලේ ඇනුණු කම්බිය ඔළුවෙන් ආවත් සැත්කම නිසා දිවිය බේරගෙන
පෙම බිදීගිය පසු පෙම්වතියගේ නිරුවත අන්තර්ජාලයට

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න