රූපලාවන්‍ය දොස්තර පුෂ්පා මිසී එක්ක යුග ගීයක් කියලා – වීඩියෝ

Loading...

වෛද්‍යවරිය බිලිගත් රූපලාවන්‍යාගාරයට නළු නිළියෝත් දේශපාලනඥයෝත් ඇවිත්
පරෙවි සුදා කුඩු විකුණලා ගත්ත ඒවා මෙන්න..

Screenshot (1)rEm,djkH fodia;r mqIamd ñiS tlal hq. .Shla lsh,d””  ùäfhda
kdj, mÈxÑ m%shkað wÆ;af.a kï ffjoHjßhf.a >d;kh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a fld<U úYdld mdf¾ fldiaueála i¾cß la,sksla fm!oa.,sl ffjoH idhkfha fodia;r ksu,a .uf.a fld<U cd;sl frdayf,a fyo ks<OdßKshla jk mqIamd ruHdks o fidhsid iu. hq. .Shla .ehQ whqre my;ska krUkak

Loading….

(3489)

වෛද්‍යවරිය බිලිගත් රූපලාවන්‍යාගාරයට නළු නිළියෝත් දේශපාලනඥයෝත් ඇවිත්
පරෙවි සුදා කුඩු විකුණලා ගත්ත ඒවා මෙන්න..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න