සේයා ඝාතනයට ඇල්ලූ සිසුවා කුඩුත් එක්ක පොලිසියට මාට්ටු..

Loading...

පස්දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් දංකොටුව සිද්ධියේ සුලමුල හෙළිවෙයි..
රූම් වෙනුවට බොක්ස් එකක් ඇතුලේ ආදරේ නාමයෙන් පෙම්සුව සොයන හිරිමල් යෙවනය – රහසිගත වීඩියෝ

drugs_seya_studentfiahd >d;khg we,a¨ isiqjd l=vq;a tlal fmd,sishg udÜgq”
fldgfokshdfõ fiahd ifoõñ oeßh >d;k isoaêh iïnkaOfhka ielmsg w;awvx.=jg f.k uqod yeß isiqjd u;al=vq ñ,s.‍%Eï 62 la iu. Bfha ^11&  fmd,sia w;awvx.=jg m;aj ;sfnkjd’

Loading…

mskaklef,a kï jk m%foaYfha§ ;j;a fofofkl= iu. u;al=vq mdkh lrñka isáh§ Tyq w;awvx.=jg .;a njhs fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h i|yka lf<a’

fuu isiqjd we;=¿ w;awvx.=jg .;a msßi wo ^12& Èjq,msáh ufyaiard;ajrhd yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;snqKd’

fldgfoKshdfõ fiahd ifoõñ oeßh ÿIKh l<d hehs fndre fpdaokd  k.ñka w;awvx.=jg  f.k ;ukag  myrÈfuka isÿjq ydkshg remsh,a fldaáhl jkaÈhla b,a,d isiqjd úiska miq.sh ld,fha§  uq,sl whs;sjdislï fm;aiula o f.dkq lr ;snqKd’

flfia fj;;a fuu isÿjd fmd,sisfhka jkaÈ b,a,d kvq mjrd ;sîu ksid fmd,sisfha l%shdl<dmh ms<sn|j iel u;=fjk njhs m%foaYjdiSka mjikafka’

Loading…


(588)

පස්දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් දංකොටුව සිද්ධියේ සුලමුල හෙළිවෙයි..
රූම් වෙනුවට බොක්ස් එකක් ඇතුලේ ආදරේ නාමයෙන් පෙම්සුව සොයන හිරිමල් යෙවනය – රහසිගත වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න