දරුවාව පැත්තකට දාලා 81 නාකි පෙම්වතා එක්ක 37 මවක් අරක්කු බිබී පෙම් සුව විඳලා..

Loading...

හොරෙක් ගැන හොයන්න ගෙදරකට ගිය පොලිස් නිළධාරියා ගෙදර හිටපු තිදරු මවත් එක්ක කරපු හොර වැඩේ අතටම අහුවෙලා
පණපිටින් වළලපු මිනිහෙක් සොහොනක් ඇතුලෙන් ලේ පෙරාගෙන මතුවෙයි

drunken-mother-who-forgot-her-babyorejdj me;a;lg od,d 81 kdls fmïj;d tlal 37 ujla wrlal= ìî fmï iqj ú|,d”
k.rh ;=< w;yer isá orejd fmd,sish ueÈy;a ù fírdf.k”
fouõmshkag ;sfhk f,dl=u iïm; ;uhs ore iïm;’ ta;a orejkaf.a jákdlu i; mylgj;a udhsï fkdlrmq 37 yeúßÈ ujla .ek mqj;la ;Ku,aú, me;af;ka jd¾;d jkjd’

Loading…

fï uj” wef.a 81 yeúßÈ wkshï ieñhd tlal u;ameka mdkh lrñka wfYdaNk f,i yeisÍ ;sfnkjd’ ta wjia:dfõ îu;alu jeä ksidu ;ukaf.a wjqreÿ fofla l=vd orejdj o weh w;yer oud isák wjia:dfõ fmd,Sishg ,enqkq mKsjqvhlg wkqj fmd,sish fuhg ueosy;a fj,d ;sfhkjd’

u;ameka î fyd|yeá fjß ù fofokd l=vd orejd ;Ku,aú, k.rh ;=< w;yer isáh§ fmd,sish úiska orejd fírdf.k ;sfnkjd’

miqj wfYdaNk f,i yeisreKq ldka;dj iy wef.a wkshï ieñhdj ;Ku,aú, fmd,Sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd’

;Ku,aú, uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il Ñka;l mkdfj, uy;df.a Wmfoia‌ mßÈ fmd’fld’ ^59243& yd ^54234& hk wh jeäÿr mÍla‍IK mj;ajkjd’

Loading…


(1081)

හොරෙක් ගැන හොයන්න ගෙදරකට ගිය පොලිස් නිළධාරියා ගෙදර හිටපු තිදරු මවත් එක්ක කරපු හොර වැඩේ අතටම අහුවෙලා
පණපිටින් වළලපු මිනිහෙක් සොහොනක් ඇතුලෙන් ලේ පෙරාගෙන මතුවෙයි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න