වැරදීමකින් වසර 2 ක් සිරබත් කෑ මාස 16 ක දරුවෙකුගේ සංවේදි කතාව – VIDEO

Loading...

බණ්ඩාරගම අනතුරින් කුඩා දරුවන් තිදෙනෙක් මරුට – ඡායාරූප හා වීඩියෝ
යාපනයේ තරුණයෙක් පොලිස් නිලධාරියෙකුට මහ පාරේ බිම දමාගෙන පහර දෙයි.. වීඩියෝ

egyptian-toddler-sentenced-to-life-in-prisonjer§ulska jir 2 la isrn;a lE udi 16 l orefjl=f.a ixfõÈ l;dj Video
wjqreÿ folla ;siafia isr n;a lE udi 16 l orefjl= ms<sn| mqj;la Bðma;=fõ lhsfrda kqjßka jd¾;d jkjd’ wyuâ ukaiQ¾ kï jQ fï l=vd msßñ orejdj fmd,sish úiska ish Ndrhg f.k ;snqfKa 2014 jif¾ lhsfrda kqjr mej;s Woaf>daIKhla w;r;=rhs’

Loading…

tu Woaf>daIKfha§ mqoa.,hka 3 fofkl= ñh.sh w;r rcfha foam<j,g isÿjQ úYd, ydksh fya;=fjka Woaf>daIKfha ksr; jQ 115 fofkl= w;awvx.=jg .kakg fmd,sish mshjr .;a;d’ tu Woaf>daIlhska 115 fokd iu. fï udi 16 orejdo isg ;snqKd’

miqj fuu udi 16 orejdj Ôú;dka;h olajd isr .; lsÍughs trg wêlrKhla ksfhda. lr ;snqfKa’ wod< ksfhda.h;a iu. Bðma;= wêlrKhg cd;Hka;rfhkao oeä úfõpk t,a,jqKd’

fï wjikdjka; isoaêfhka wjqreÿ follg wdikak ld,hla isrn;a lE mqxÑ ukaiQ¾g fï fjoaÈ jhi wjqreÿ 3 la’

flfia fj;;a ffojfha jdikdjlg fuka ukaiQ¾j ksoyia lrkakg kej;;a wêlrKh mshjr f.k ;snqKd’ Tyqg ksoyi ,nd §fuka miq fmd,sish mjid ;snqfKa w;aje/oaolska wkkH;dj fy<slr.; fkdyels ùu fya;=fjka fuu orejd isr.; l< njhs’

fï w;r orejd isr.; lsÍu;a iu. mshdgo fmd,sisfhka oeä ;¾ck t,a,ùu fya;=fjka Tyqo ie`.ù isg ;sfnkjd’


.

Loading…


(941)

බණ්ඩාරගම අනතුරින් කුඩා දරුවන් තිදෙනෙක් මරුට – ඡායාරූප හා වීඩියෝ
යාපනයේ තරුණයෙක් පොලිස් නිලධාරියෙකුට මහ පාරේ බිම දමාගෙන පහර දෙයි.. වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න