ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් ලොක්කන්ව මරණවා.. ISIS සංවිධානය නිකුත් කළ වරෙන්තුව මෙන්න..

Loading...

නිරුවත් සෙල්ෆී ය ගැන පියුමි කතා කරයි
ලොකු ළමයකු වූ දා සිට දිය‚ය කෙලෙසූ නරුම තාත්තා

facebook_twitterf*aianqla iy Üúg¾ f,dlalkaj urKjd” ISIS ixúOdkh ksl=;a l< jfrka;=j fukak”
f*aianqla m‍%OdkS ud¾la il¾n¾.ag yd Üúg¾ m%OdkS cela fvda¾isg  whs’tia’ idudðlhka  wk;=re weÕùu ksl=;a lr ;sfnkjd’

ùäfhdajla u.ska fuu wk;=re weÕùu ksl=;a lr we;s w;r  Tjqkaf.a wjidkh igyka lrk njg tys i|yka lr we;s nj úfoia udOH mjikjd’

Loading…

;u ixúOdkhg wdOqkslhka n|jd .kakd whf.a fukau  Woõlrejkaf.a f*aianqla iy Üúg¾ .sKqï w;aysgqùug il¾n¾.a yd cela  lghq;= lrñka isák ksid fuu ksfõokh u.ska wk;=re wÕjd ;sfnkjd’

w;aysgqjk tla .sKqulg oi .=Khl  m‍%;súmdl ú£ug isÿjk njhs  whs’tia’ ;‍%ia;jd§ka mjikafka’

Üúg¾ iudc cd,h ;‍%ia;jdoh m;=rejk .sKqï ,laI tlyudrla miq.sh od w;aysgqjkq ,enqjd’

wefußldkq ckdêm;s nrla Tudnd iudc cd, iy  wka;¾cd, fufyhqï moaO;s ysñlrejka fukau ks¾ud;Djreka iuÛ miq.sh od ryis.; idlÉPdjla mj;ajd we;s w;r bka miqj wk;=rej fuu .sKqï w;aysgqùï wrUd ;sfnkjd’

whs’tia’ ;‍%ia;jd§ka  wk;=re weÕùu i|yd ksl=;a l< ùäfhdaj my;ska oelafjkjd’


.

Loading…


(301)

නිරුවත් සෙල්ෆී ය ගැන පියුමි කතා කරයි
ලොකු ළමයකු වූ දා සිට දිය‚ය කෙලෙසූ නරුම තාත්තා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න