තරු‚යන්ව නිරුවතින් නටවන්න ගිය ගුරාට වැඩ වරදී – වීඩියෝ

Loading...

අත්අඩංගුවට ගන්න හදන යසාරා රට ගිහින් නැතිලු
වෙළඳසැලක විකුණන්න තිබූ තනපට අස්සෙන් අමුතු ජෙලි පැකට් දෙකක් මතුවෙයි – විඩියෝ

nKavdr.u” .ïukams, m%foaYfha mqoa.,fhla i;s wka; mqj;am;l l,d msgqfõ oekaùula m<lrñka lshd isáfha k¿ ks<s jrï ,nd Èh yels njhs’ wod, oekaùfï Tyq ÿrl:k wxl folla muKla olajd ;snqko lsis÷ kula i|yka lr ke’

wod, oekaùug wkqj meñfKk ;reK ;re‚hkag Tyq mjid we;af;a ;uka m%n, Ñ;%mg wOHlaIljrfhl= nj;a fõÈld .; lsÍug ;sfnk kg,n,uqo ks¾udKh i|yd mqoa.,hska n|jd.kakd njhs’

Loading…

 
Bg tlajQ ;re‚hka ;sfofkl=g yd ;reKfhl=g ksjfiau kjd;eka myiqlï imhd§ ;sfnkjd’ miajre 6’30g muK k¾;k mqyqKqùï wdrïNfjk w;r 9’30g muK msßñka ldurj,g hjd ;re‚hkaj w¿hu 1 olajd mqyqKqlsÍï lghq;= isÿlr we;s njhs ;re‚hka mjikafka’
 
tys§ wod, ;re‚hkaj ksrej;ska k¾;kh i|yd fm<Uùug Tyq n, lr ;sfnkjd’ flfia fj;;a wod, ksjiska m,d wd ;re‚hka ;sfokk yd ;reKhd ta nj nKavdr.u fmd,sishg oekaùfuka wk;=rej jHdc wOHlaIljrhj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd’
 
Tyqj mdkÿr wêlrKhg bÈrm;a lsÍfuka wk;=rej rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd’


.Loading…


(1291)

අත්අඩංගුවට ගන්න හදන යසාරා රට ගිහින් නැතිලු
වෙළඳසැලක විකුණන්න තිබූ තනපට අස්සෙන් අමුතු ජෙලි පැකට් දෙකක් මතුවෙයි – විඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න