ලොකු ළමයකු වූ දා සිට දිය‚ය කෙලෙසූ නරුම තාත්තා

Loading...

ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් ලොක්කන්ව මරණවා.. ISIS සංවිධානය නිකුත් කළ වරෙන්තුව මෙන්න..
මාධ්‍ය හමුවේදී අවුල් ගිය කාජල් රියදුරාත් මගදමා වාහනයත් අරගෙන ගිහින් – වීඩියෝ

uj úfoaY.; jQ miq mshdf.a /ljrKh hgf;a isá 12 yeúßÈ Èh‚hla jeäúhg m;aù Èh kdjd f.g .;a m<uq Èkfha isg jir 5la mqrd tu Èh‚h flf,iQ kreu mshl= ,nk ud¾;= ui 9 Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lrk f,i .ïfmd< ufyia;%d;a pdkaokS óf.dv uy;añh ksfhda. l<dh’

Loading…

fufia rlaIs; nkaOkd.dr.; jQfha .ïfmd< fndaj, ldâ*S,a ckmofha mÈxÑlrejl= jk j,smamqjdjvq f.or rxð;a rEmisxy kue;s wfhls’45 yeúßÈ fudyq úY%dñl hqo yuqod finf<ls’
w;jrhg m;a oeßh fï jk úg 17 yeúßÈ úfha miqjk w;r wehg jeäuy,a ifydaorhl= yd mdi,a úfha nd, ifydaorhl= isák nj wkdjrKh ù we;’weh 10 yeúßÈ úfha isáh§ uj úfoaY.;ù ;sfí’ wk;=rej weh ,xldjg meñ‚ miq ieñhd iuÕ wdrjq,la we;s lr .ksñka Èlalido ù kej; úfoaY .; ù ;sfí’
Widú ksfhda.hla wkqj oeßh mshdf.a Ndrhg;a fidhqrka fofokd wdÉÑf.a Ndrhg;a m;a fldg we;s nj mÍlaIK meje;ajQ fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;’ miqj jeäu,a ifydaorhd muKla wdÉÑ <Õg f.dia we;s w;r nd, ifydaorhd iuÕ fuu Èh‚ho mshdf.a /ljrKhg m;aj we;’
ta w;r fuu ielldr mshd fyïud;.u m%foaYfhka kej; újdyhla lrf.k we;s w;r fï jk úg wehgo orejka ;sfokl= isák nj wkdjrKh ù we;’

Loading…


(852)

ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් ලොක්කන්ව මරණවා.. ISIS සංවිධානය නිකුත් කළ වරෙන්තුව මෙන්න..
මාධ්‍ය හමුවේදී අවුල් ගිය කාජල් රියදුරාත් මගදමා වාහනයත් අරගෙන ගිහින් – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න