නිරුවතට වැඩියෙන්ම කැමති ජනප්‍රිය නිළියගේ සෙල්ෆිය

Loading...

සිහිමුර්ජා වී සිටින රාවණා අවදි කිරිමට ගිය කාන්තාවට වුන වැඩේ
සුදු කෙල්ලෙක් දැක්කම ඇතිවුණු ආශාව නිසා රස්සාව අමතක වුණු සෙබලෙක් කරපු කැත වැඩේ

film-actress-nude-selfieksrej;g jeäfhkau leu;s ckm%sh ks<shf.a fi,a*sh
fp,aiS yekaâ,¾ lshkafk ckm%sh úlg rx.k Ys,amskshls’ rEmjdyskS l;d ud,dj, m%Ok pß; i|yd rx.kfhka odhl jk weh lafIa;%hg wdfõ 2001 jif¾ ,Spy Tv, yryd’ miq.shod fhÿKq wehf.a 40 jeks WmkaÈkh fjkqfjka weh ish ksrej;a fi,a*s PdhdrEmhla bkaiag.%Eï Tiafia m< lr ;snqKd’

tys§ weh i|yka lr ;snqfKa uu jeäfhkau leu;s ksrej;ghs” fudlo uu uf.a YÍrh .ek nrm;< úÈyg ys;kafka keye, hkqfjka’


.


  • 20160325-ent-37
  • 20160325-ent-36
  • 20160325-ent-35


Loading…


(1459)

සිහිමුර්ජා වී සිටින රාවණා අවදි කිරිමට ගිය කාන්තාවට වුන වැඩේ
සුදු කෙල්ලෙක් දැක්කම ඇතිවුණු ආශාව නිසා රස්සාව අමතක වුණු සෙබලෙක් කරපු කැත වැඩේ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න