කිලෝ 50ක් බර මිනිසුන් පවා කෑලි වලට කන මාළුවෙක් හමුවෙයි – වීඩියෝ

Loading...

ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන – නදීශා හේමමාලි
පාරෙන් පිට පැන්න වෑන් රථයට යටවී 17 හැවිරිදි තරු‚යක මරුට – ඡායාරූප

fishlsf,da 50la nr ñksiqka mjd lE,s j,g lk ud¿fjla yuqfjhs ùäfhda
Nhdkl fmkqulska hqla; ud¿fjla .ek wka;¾cd, ;=< we;s rdjh ms<snoj i;Hh lreKq lsysmhla wo wm fukak jev fjí wvúh ;=,ska Tng f.k tkjd’ Tng u;l we;s miq.sh Èkj, fmare rfgka jd¾;d jqKq wjqreÿ 13la jhie;s l=vd <ufhl= msrdkd j¾.fha ud¿jkaf.a f.dÿrla njg m;ajqKq mqj;’

Loading…

fï jkúg fndfydafokd u; m<lr isákafka tu l=vd orejdo fuu j¾.fha ud¿fjl=f.a f.dÿrlaù we;s njghs’

ghs.¾ *sIa f,i yÿkajkq ,nk fuu Nhdkl ud¿jka ðj;a jkafka gex.kSld iy wm‍%sldkq fldxf.da .x.d j,hs’ wä 5la È. rd;a;,a 100lg jvd nßka jeä rdlaIfhl=f.a fuka W,a o;a iys; fuu ud¿jdf.a fmkqu b;d Nhxldrhs’

.x.djlska w,a,d .;a ud¿fjl=f.a ùäfhdajla miq .sh Èkl wka;¾cd, fj; tlalr ;snqKd’ tu ùäfhda o¾Ykh my;ska krUkak’

Loading…


(745)

ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන – නදීශා හේමමාලි
පාරෙන් පිට පැන්න වෑන් රථයට යටවී 17 හැවිරිදි තරු‚යක මරුට – ඡායාරූප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න